Vaše otázky o anténach


Majú vysielače vplyv na zdravie?
V otázke vysielačov pre mobilné telefóny sa medzinárodná odborná verejnosť zhoduje na tom, že vzhľadom na aktuálny stav vedeckého poznania a nízku úroveň vystavenia elektromagnetickým poliam pri vysielačoch nemôže byť hypotéza o zdravotnom riziku pre obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti vysielacích staníc, braná do úvahy.

Prečo by sme mali pokračovať v rozmiestňovaní vysielačov?
Vysielač dokáže podľa svojej charakteristiky súčasne vysielať komunikáciu aj mobilné údaje. Ak chcú operátori reagovať na rastúci dopyt po svojich službách, na ktoré je potrebný stále väčší tok údajov, musia neustále prispôsobovať svoju sieť (zvyšovať kapacitu a vyvíjať nové technológie 4G/LTE na uľahčenie širokopásového pripojenia). V niektorých krajinách je potrebné prispôsobiť sa aj legislatívnym požiadavkám. Národné regulačné úrady pre telekomunikácie udeľujú operátorom právo na používanie frekvencií výmenou za nákup licencií.

Prečo neznížiť limity na vystavenie verejnosti elektromagnetickým poliam z antén?
Platné limity, ktoré na medzinárodnej úrovni definovala komisia ICNIRP, vychádzajú z vedeckých poznatkov a odporúča ich aj organizácia WHO a Európska únia. Vystavenie rádiovému vlneniu je vedeckou a zdravotníckou témou. V súčasnosti neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval akýkoľvek pozitívny vplyv nižších limitov. Keby sa niektoré krajiny rozhodli pre iné limity, neexistuje žiaden dôkaz, že by tým znížili vystavenie verejnosti, na čo poukazuje aj štúdia združenia GSMAOpen this document with ReadSpeaker docReader. Okrem toho,prieskum Eurobarometer Európskej komisie z roku 2010Open this document with ReadSpeaker docReader poukazuje na to, že v niektorých krajinách sa obavy obyvateľstva nezmenšili ani po znížení limitov.

Nemohli by operátori používať rovnaké antény, aby znížili úroveň vystavenia? 
Z pohľadu vystavenia to v existujúcich lokalitách nie je uspokojivé riešenie. Zoskupenie antén z viacerých existujúcich staníc do jednej by navyše neviedlo k zmenšeniu úrovne vystavenia, hrozil by vznik dier v pokrytí, čo by vyvolalo potrebu postavenia nových staníc, zvýšil by sa počet antén na jednom mieste a bolo by potrebné posilniť a zvýšiť existujúce konštrukcie (podporné veže a stožiare na terasách).

Zoskupenie antén v nových lokalitách umožňuje znížiť počet miest, kde sú rozmiestnené, teda veží, čo však nevedie k zníženiu úrovne vystavenia.