odpowiedzi na pytania dotyczące anten


czy pole elektromagnetyczne ma negatywny wpływ na zdrowie?
Międzynarodowi eksperci oraz niezależne komisje ds. zdrowia zgodnie twierdzą, że obecny stan wiedzy naukowej oraz niewielki poziom narażenia na działanie pól elektromagnetycznych w obrębie stacji bazowych telefonii komórkowej wyklucza ryzyko dla zdrowia osób mieszkających w ich okolicy.

dlaczego nadal są instalowane nowe anteny telefonii komórkowej?
W zależności od parametrów anteny są w stanie jednocześnie przekazywać połączenia oraz dane mobilne z wielu źródeł. Jednak, aby sprostać rosnącym wymaganiom na tego typu usługi, operatorzy muszą stale dostosowywać swoje sieci (zwiększając ich możliwości oraz rozwijając nowe technologie 4G/LTE, które znacząco wpływają na przepustowość). W niektórych krajach przystosowanie sieci nadawczych stanowi także realizację wymogów zapisanych w warunkach koncesji odnoszących się do zasięgu i jakości krajowych systemów telekomunikacyjnych sformułowanych przez organ regulacyjny (w Polsce Urząd Komunikacji Elektronicznej). Operatorzy są zobowiązani do przeprowadzania tego typu czynności w zamian za prawo do wykupienia danych częstotliwości.

dlaczego nie zaostrza się limitów ekspozycji na pola elektromagnetyczne generowane przez anteny telefonii komórkowej?
Obecnie obowiązujące limity zostały określone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) w oparciu o odpowiednie badania naukowe. Limity te są także wartościami zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz Unię Europejską (Council Recommendation 1999/519/EC). Ekspozycja na fale radiowe jest kwestią naukową oraz zdrowotną. Obecnie nie istnieją dowody świadczące o tym, że zaostrzenie limitów miałoby korzystny wpływ na zdrowie. Pomimo że niektóre kraje wyznaczyły inne wartości graniczne, według badania przeprowadzonego przez GSMA nie ma dowodów na to, że zmniejszyło to ekspozycję ludzi na pola elektromagnetyczne. Co więcej, badanie Eurobarometru Komisji Europejskiej z 2010 roku wskazuje, że obniżenie limitów w niektórych krajach nie zmniejszyło obaw mieszkańców o zdrowie.

czy operatorzy nie powinni korzystać z tych samych anten, aby zmniejszyć ekspozycję?
Z punktu widzenia ekspozycji nie jest to korzystne rozwiązanie w przypadku istniejących stacji bazowych. Umieszczenie kilku istniejących stacji bazowych w jednym miejscu nie zmniejszy poziomu ekspozycji. Może natomiast przyczynić się do powstania luk w zasięgach, co doprowadzi do konieczności wybudowania nowych stacji bazowych oraz rozbudowy konstrukcji stacji istniejących (wież lub masztów umieszczanych na dachach budynków), a także do instalacji kolejnych anten.

W odniesieniu do nowych lokalizacji grupowanie anten pozwala na zmniejszenie liczby stacji oraz wież, ale nie prowadzi do zmniejszenia poziomu ekspozycji.