poziom ekspozycji na fale radiowe


ak jak w przypadku promieni świetlnych, gdy fala radiowa zetknie się z danym obiektem, pewna część przenoszonej przez nią energii ulega odbiciu, część jest przekazywana, a jeszcze inna pochłaniana. Zjawisko to odnosi się także do użytkownika telefonu komórkowego oraz każdego innego urządzenia generującego fale. Nazywa się ono współczynnikiem absorpcji swoistej energii (z ang. specific absorption rate SAR) lub swoistym tempem pochłaniania energii.

Częstotliwość pomiędzy 100 kHz a 6 Ghz: urządzenia poddawane są testom pod kątem wartości granicznych współczynnika absorpcji swoistej (SAR) w celu uniknięcia nagrzewania się tkanek. Do tej kategorii należy większość urządzeń przenośnych i mobilnych noszonych przy lub na sobie – takich jak telefony komórkowe, tablety i inteligentne zegarki.

czynniki wpływające na poziom ekspozycji
Współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) dla telefonu komórkowego odnosi się do maksymalnego poziomu fal radiowych, jakiemu może być poddany użytkownik w trakcie rozmowy. Współczynnik ten podawany jest obecnie w specyfikacjach telefonów komórkowych.
Wszystkie telefony komórkowe nabywane za pośrednictwem autoryzowanych sieci sprzedaży posiadają współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) wynoszący poniżej 2 W/kg. Jest to dopuszczalna wartość graniczna ekspozycji głowy oraz tułowia na fale radiowe. Producenci urządzeń mobilnych są zobowiązani do podawania współczynnika absorpcji swoistej w instrukcjach obsługi.
W praktyce, podczas komunikacji wartość ekspozycji użytkownika na fale radiowe jest zawsze niższa od wskazanej, ponieważ telefony komórkowe rzadko pracują przy maksymalnej mocy sygnału. Rzeczywista wartość ekspozycji ludzkiego ciała na fale radiowe zależy głównie od nadawanej mocy przez telefon: im jest ona większa, tym większa jest ekspozycja użytkownika. Wartość ta zwiększa się głównie przy wykonywaniu połączeń w niesprzyjających warunkach: na granicy obszaru objętego zasięgiem (np. z dala od stacji bazowej), pod ziemią, podczas podróży koleją lub samochodem ze znaczną prędkością itd.