pytania dotyczące pola elektromagnetycznego i zdrowia


czy anteny mają wpływ na zdrowie?
Międzynarodowi eksperci twierdzą, że obecny stan wiedzy naukowej oraz niewielki poziom ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych w obrębie anten wyklucza ryzyko dla zdrowia osób mieszkających w okolicy takich stacji.

czy korzystanie z telefonu komórkowego stanowi ryzyko dla zdrowia?
W czasie ostatnich dwudziestu lat telefony komórkowe zostały poddane ponad 1000 badań naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz eksperci zajmujący się ochroną zdrowia przeanalizowali każde z nich. W maju 2011 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) sklasyfikowała pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej jako „mogące wywoływać u ludzi nowotwór”. Do tej samej kategorii należą także substancje takie jak kawa oraz warzywa marynowane. W czerwcu 2011 roku, odwołując się do klasyfikacji IARC, Światowa Organizacja Zdrowia wydała broszurę nr 193 zatytułowaną „Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe”, w której stwierdzono że korzystanie z telefonów komórkowych nie wpływa niekorzystnie na zdrowie. Odnosi się to do wszystkich rodzajów telefonów komórkowych oraz bezprzewodowych, niezależnie od tego, czy korzystają z technologii GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G, DECT lub Wi-Fi. Oczekując na dalsze wyniki badań, Światowa Organizacja Zdrowia oraz eksperci związani z ochroną zdrowia podtrzymują swoje zdanie, przedstawiając dodatkowo proste wskazówki pozwalające ograniczyć ekspozycję na fale radiowe, takie jak wykorzystywanie zestawów słuchawkowych lub wykonywanie połączeń w miejscach o odpowiednim zasięgu.

 

jeżeli nie stwierdzono niekorzystnych skutków zdrowotnych, dlaczego podejmuje się kolejne badania?
Światowa Organizacja Zdrowia oraz grupy ekspertów zarekomendowały przeprowadzenie dalszych badań związanych z wpływem telefonów komórkowych na zdrowie z trzech powodów. Po pierwsze: w ciągu ostatnich piętnastu lat nie zgromadzono wystarczająco dużo danych. Po drugie: niektóre z dotychczasowych badań sugerowały pewne ryzyko. Badania te były jednak przeprowadzone na zbyt małą skalę, a popełnione błędy metodologiczne nie pozwoliły na wysunięcie ostatecznych wniosków. Po trzecie: mechanizmy oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizmy żywe nie zostały dostatecznie zbadane.

czy korzystanie z telefonu komórkowego przez kobiety w ciąży jest niebezpieczne?
Limity ekspozycji na działanie urządzeń bezprzewodowych zostały ustanowione przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) i są uznawane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. W skład komisji wchodzą naukowcy i lekarze. Rozpoczynając prace, zapoznali się oni z dotychczasowymi badaniami i uwzględnili wszelkie niekorzystne skutki (np. temperatura ciała podwyższona o co najmniej jeden stopień Celsjusza). Następnie otrzymane wartości podzielono przez 50, aby ustalić limity ekspozycji, które odpowiadają wszelkim różnicom populacji. Pomimo to, mając na uwadze ochronę zdrowia nienarodzonych dzieci, niektóre krajowe instytucje ds. zdrowia zalecają, aby nie zbliżać telefonów komórkowych do brzucha kobiet w ciąży.

 

czy urządzenia Wi-Fi stwarzają ryzyko dla zdrowia?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), brytyjskiej Agencji Ochrony Zdrowia (HPA) oraz organizacji Health Canada, biorąc pod uwagę bardzo niskie poziomy ekspozycji oraz najnowsze wyniki badań nie można wskazać jednoznacznie, jakoby sieci bezprzewodowe negatywnie wpływały na zdrowie. Dotyczy to także sieci Wi-Fi.

czy punkty dostępowe (takie jak routery, publiczne punkty Wi-Fi, femtokomórki itd.) stwarzają ryzyko dla zdrowia?
Urządzenia te zostały zaprojektowane w celu ułatwienia korzystania z urządzeń mobilnych w życiu codziennym i charakteryzują się bardzo niską mocą emisji wynoszącą kilkadziesiąt miliwatów (mW). Jak podano w broszurze Światowej Organizacji Zdrowia nr 304 z maja 2006 roku: „nie istnieją dostateczne dowody naukowe potwierdzające szkodliwy wpływ anten oraz sieci bezprzewodowych na zdrowie”.
Co więcej femtokomórka gwarantuje doskonały zasięg telefonu wewnątrz budynku (w domu), ograniczając moc emisji. Dzięki temu narażenie na fale emitowane przez urządzenia mobilne ulega zmniejszeniu.

czy istnieją zalecenia związane z korzystaniem ze sprzętu innego niż telefon komórkowy, takiego jak modemy 3G, Domino itd.?
W odniesieniu do sprzętu, który może znajdować się blisko ciała, zastosowanie mają zalecenia dla telefonów komórkowych. W każdym przypadku należy zapoznać się z instrukcją producenta.