pytania dotyczące ekspozycji na fale elektromagnetyczne w życiu codziennym


czy każdego dnia jesteśmy poddawani działaniu różnych  pól elektromagnetycznych?
Jesteśmy stale poddawani działaniu fal elektromagnetycznych występujących w środowisku, od pól statycznych (takich jak ziemskie pole magnetyczne) poprzez częstotliwości radiowe po promieniowanie słoneczne. Niektóre z tych źródeł są naturalne, inne są natomiast generowane przez urządzenia wytwarzane przez ludzi, takie jak: odbiorniki telewizyjne i radiowe, telefony komórkowe, piloty zdalnego sterowania, kuchenki mikrofalowe, monitory komputerowe, lampy neonowe itd.
Każdego dnia jesteśmy poddawani działaniu fal elektromagnetycznych z wielu źródeł. Jednak poziom promieniowania emitowanego przez każde z nich osobno jest bardzo niski. Jako, że moc emisji szybko zmniejsza się wraz z odległością, w normalnych warunkach oraz pomimo akumulacji fal elektromagnetycznych, poziom ekspozycji jest poniżej limitów uznanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzi, wyznaczonych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a w Polsce ustalonych przez Ministerstwo Środowiska.

gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat pól elektromagnetycznych?
Na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Unii Europejskiej i innych instytucji ds. zdrowia stale publikowane są najbardziej aktualne informacje dotyczące fal elektromagnetycznych. Odpowiedzi na pytania można znaleźć w sekcji „Fale radiowe a zdrowie” oraz na następujących stronach internetowych:

  1. http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index.html
  2. http://www.icnirp.org
  3. http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_pl.htm

 

czy urządzenia Wi-Fi stwarzają ryzyko dla zdrowia?
Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO), brytyjskiej Agencji Ochrony Zdrowia ( HPA) oraz organizacji Health Canada, biorąc pod uwagę bardzo niskie poziomy ekspozycji oraz najnowsze wyniki badań nie można wskazać jednoznacznie, jakoby pole elektromagnetyczne emitowane z sieci bezprzewodowych negatywnie wpływało na zdrowie. Dotyczy to także sieci Wi-Fi.

czym jest Wi-Fi?
Wi-Fi („wireless fidelity”) to technologia komunikacji radiowej pozwalająca na stworzenie lokalnych szerokopasmowych sieci bezprzewodowych (6-25 Mb/s). Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi od 20 do 50 metrów wewnątrz budynków oraz 100 metrów na zewnątrz. Komputery, drukarki, telefony, konsole gier wideo itd. z funkcją Wi-Fi wyposażone są w nadajnik/odbiornik fal radiowych o bardzo małej mocy na poziomie poniżej 0,1 W (watt). Technologia Wi-Fi jest stosowana głównie w celu uzyskania szybkiego dostępu do Internetu. Urządzenia z funkcją Wi-Fi łączą się bezprzewodowo z routerem lub terminalem umiejscowionym w miejscach publicznych takich jak: dworce kolejowe, restauracje, ogrody, lotniska itd.
Obecnie technologia Wi-Fi obejmuje kilka standardów oraz pasm częstotliwości. Sieci Wi-Fi działają w paśmie 2,4 i 5 GHz a w połączeniu z najpopularniejszymi standardami oferują prędkość na poziomie od 11 do 54 Mbit/s.
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz jest najbardziej rozpowszechnione, natomiast pasmo 5 GHz staje się coraz częściej wykorzystywane.
Najnowsza generacja urządzeń livebox play Orange korzysta jednocześnie z obu wspomnianych częstotliwości, pozwalając na ich wszechstronne wykorzystanie.

czy urządzenia Wi-Fi stale emitują sygnał?
Nie: urządzenia Wi-Fi regularnie emitują bardzo słabe i krótkotrwałe sygnały podczas odbierania i wysyłania treści. Czas emisji tych sygnałów różni się w zależności od pobieranych treści (np. otwieranie strony internetowej lub oglądanie filmu przesyłanego strumieniowo).

czy instytucje ds. ochrony zdrowia wydają zalecenia dotyczące instalacji i wykorzystania sprzętu Wi-Fi? Czy istnieją warunki, które trzeba spełnić w celu użytkowania tego typu urządzeń?
Ze względu na bardzo niską emisją pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia z funkcją Wi-Fi instytucje  odpowiedzialne za ochronę  zdrowia nie wydają zaleceń dotyczących warunków ich wykorzystywania.
Na poziomie regulacji prawnych wyróżnia się dwie kategorie urządzeń Wi-Fi:

  • Urządzenia, z którymi użytkownik pozostaje w bezpośrednim kontakcie lub znajdują się bardzo blisko jego ciała, takie jak komputery, telefony i konsole gier wideo, charakteryzujące się współczynnikiem absorpcji swoistej energii (SAR) poniżej 2 W/kg;
  • Punkty dostępowe takie jak domowe routery i ogólnodostępne terminale znajdujące się zazwyczaj z dala od ludzi, dla których limit ekspozycji wynosi 61 V/m. Limit ten, podobnie jak limity dla wszystkich nadajników fal radiowych (odbiorniki radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe itd.) zostały ustalone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) i przyjęte przez Unię Europejską.

Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne ustanawiają dużo bardziej rygorystyczne limity niż określone w przepisach Unii Europejskiej. Dopuszczają one jedną – stałą wartość dla zakresów częstotliwości wszystkich obecnie działających systemów telefonii komórkowej tj. 0,1 W/m2. (ok.7 V/m). Limity te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003 roku, w sprawie poziomu dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz.1883).

czy emisja fal elektromagnetycznych ze stacjonarnych telefonów bezprzewodowych (DECT) jest taka sama jak z telefonów komórkowych?
Obecnie w sieci telefonii stacjonarnej najczęściej wykorzystuje się telefony bezprzewodowe (DECT). Korzystają one z pasma częstotliwości od 1880 MHz do 1900 MHz.
Charakteryzują się zasięgiem wynoszącym nawet do 300 metrów.
Moc nadawanego sygnału przez słuchawki telefonów tego typu wynosi średnio 10 mW, czyli 5 razy mniej, niż w przypadku telefonów działających w sieci 2G.
Pomiary wykonane w ramach badań naukowych wykazały wartości współczynnika absorpcji swoistej energii na poziomie od 0,1 do 0,01 W/kg. Jest to wartość około 20 razy niższa niż limit, który wynosi 2 W/kg i jest zalecany przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP).