pytania dotyczące ekspozycji na fale elektromagnetyczne w życiu codziennym


czy każdego dnia jesteśmy poddawani działaniu różnych  pól elektromagnetycznych?
Jesteśmy stale poddawani działaniu fal elektromagnetycznych występujących w środowisku, od pól statycznych (takich jak ziemskie pole magnetyczne) poprzez częstotliwości radiowe po promieniowanie słoneczne. Niektóre z tych źródeł są naturalne, inne są natomiast generowane przez urządzenia wytwarzane przez ludzi, takie jak: odbiorniki telewizyjne i radiowe, telefony komórkowe, piloty zdalnego sterowania, kuchenki mikrofalowe, monitory komputerowe, lampy neonowe itd.
Każdego dnia jesteśmy poddawani działaniu fal elektromagnetycznych z wielu źródeł. Jednak poziom promieniowania emitowanego przez każde z nich osobno jest bardzo niski. Jako, że moc emisji szybko zmniejsza się wraz z odległością, w normalnych warunkach oraz pomimo akumulacji fal elektromagnetycznych, poziom ekspozycji jest poniżej limitów uznanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzi, wyznaczonych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP), a w Polsce ustalonych przez Ministerstwo Środowiska.

gdzie można znaleźć dodatkowe informacje na temat pól elektromagnetycznych?
Na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Unii Europejskiej i innych instytucji ds. zdrowia stale publikowane są najbardziej aktualne informacje dotyczące fal elektromagnetycznych. Odpowiedzi na pytania można znaleźć w sekcji „Fale radiowe a zdrowie” oraz na następujących stronach internetowych:

  1. http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/en/index.html
  2. http://www.icnirp.org
  3. http://ec.europa.eu/health/electromagnetic_fields/policy/index_pl.htm

 

czy urządzenia Wi-Fi stwarzają ryzyko dla zdrowia?
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), brytyjskiej Agencji Ochrony Zdrowia (HPA) oraz organizacji Health Canada, biorąc pod uwagę bardzo niskie poziomy ekspozycji oraz najnowsze wyniki badań nie można wskazać jednoznacznie, jakoby pole elektromagnetyczne emitowane z sieci bezprzewodowych negatywnie wpływało na zdrowie. Dotyczy to także sieci Wi-Fi.

czym jest Wi-Fi?
Wi-Fi („wireless fidelity”) to technologia komunikacji radiowej pozwalająca na stworzenie lokalnych szerokopasmowych sieci bezprzewodowych (6-25 Mb/s). Zasięg sieci bezprzewodowej wynosi od 20 do 50 metrów wewnątrz budynków oraz 100 metrów na zewnątrz. Komputery, drukarki, telefony, konsole gier wideo itd. z funkcją Wi-Fi wyposażone są w nadajnik/odbiornik fal radiowych o bardzo małej mocy na poziomie poniżej 0,1 W (watt). Technologia Wi-Fi jest stosowana głównie w celu uzyskania szybkiego dostępu do Internetu. Urządzenia z funkcją Wi-Fi łączą się bezprzewodowo z routerem lub terminalem umiejscowionym w miejscach publicznych takich jak: dworce kolejowe, restauracje, ogrody, lotniska itd.
Obecnie technologia Wi-Fi obejmuje kilka standardów oraz pasm częstotliwości. Sieci Wi-Fi działają w paśmie 2,4 i 5 GHz a w połączeniu z najpopularniejszymi standardami oferują prędkość na poziomie od 11 do 54 Mbit/s.
Pasmo częstotliwości 2,4 GHz jest najbardziej rozpowszechnione, natomiast pasmo 5 GHz staje się coraz częściej wykorzystywane.
Najnowsza generacja urządzeń livebox play Orange korzysta jednocześnie z obu wspomnianych częstotliwości, pozwalając na ich wszechstronne wykorzystanie.

czy urządzenia Wi-Fi stale emitują sygnał?
Nie: urządzenia Wi-Fi regularnie emitują bardzo słabe i krótkotrwałe sygnały podczas odbierania i wysyłania treści. Czas emisji tych sygnałów różni się w zależności od pobieranych treści (np. otwieranie strony internetowej lub oglądanie filmu przesyłanego strumieniowo).

czy instytucje ds. ochrony zdrowia wydają zalecenia dotyczące instalacji i wykorzystania sprzętu Wi-Fi?Czy istnieją warunki, które trzeba spełnić w celu użytkowania tego typu urządzeń?
Ze względu na bardzo niską emisją pól elektromagnetycznych generowanych przez urządzenia z funkcją Wi-Fi instytucje  odpowiedzialne za ochronę  zdrowia nie wydają zaleceń dotyczących warunków ich wykorzystywania.
Na poziomie regulacji prawnych wyróżnia się dwie kategorie urządzeń Wi-Fi:

  • Urządzenia, z którymi użytkownik pozostaje w bezpośrednim kontakcie lub znajdują się bardzo blisko jego ciała, takie jak komputery, telefony i konsole gier wideo, charakteryzujące się współczynnikiem absorpcji swoistej energii (SAR) poniżej 2 W/kg;
  • Punkty dostępowe takie jak domowe routery i ogólnodostępne terminale znajdujące się zazwyczaj z dala od ludzi, dla których limit ekspozycji wynosi 61 V/m. Limit ten, podobnie jak limity dla wszystkich nadajników fal radiowych (odbiorniki radiowe i telewizyjne, telefony komórkowe itd.) zostały ustalone przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) i przyjęte przez Unię Europejską.

Obowiązujące w Polsce uregulowania prawne ustanawiają dużo bardziej rygorystyczne limity niż określone w przepisach Unii Europejskiej. Dopuszczają one jedną – stałą wartość dla zakresów częstotliwości wszystkich obecnie działających systemów telefonii komórkowej tj. 0,1 W/m2. (ok.7 V/m). Limity te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 30.10.2003 roku, w sprawie poziomu dopuszczalnych pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz.1883).

czy emisja fal elektromagnetycznych ze stacjonarnych telefonów bezprzewodowych (DECT) jest taka sama jak z telefonów komórkowych?
Obecnie w sieci telefonii stacjonarnej najczęściej wykorzystuje się telefony bezprzewodowe (DECT). Korzystają one z pasma częstotliwości od 1880 MHz do 1900 MHz.
Charakteryzują się zasięgiem wynoszącym nawet do 300 metrów.
Moc nadawanego sygnału przez słuchawki telefonów tego typu wynosi średnio 10 mW, czyli 5 razy mniej, niż w przypadku telefonów działających w sieci 2G.
Pomiary wykonane w ramach badań naukowych wykazały wartości współczynnika absorpcji swoistej energii na poziomie od 0,1 do 0,01 W/kg. Jest to wartość około 20 razy niższa niż limit, który wynosi 2 W/kg i jest zalecany przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP).