opinia instytucji ds. zdrowia


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) działający w ramach Unii Europejskiej oraz Międzynarodowa Komisja ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) stwierdziły, że ekspozycja związana z działaniem i wykorzystaniem sieci bezprzewodowych nie ma szkodliwego wpływu na zdrowie publiczne, jeśli znajduje się poniżej limitów zalecanych przez ICNIRP. Należy jednak odróżnić ekspozycję na fale emitowane przez telefony komórkowe od fal emitowanych przez anteny. W przypadku telefonów ekspozycja użytkownika na fale radiowe związana jest z małą odległością, ma charakter lokalny i jest ograniczona czasowo. W przypadku stacji transmisyjnych (anteny, nadajniki radiowo-telewizyjne) ekspozycja jest stała, znacznie słabsza i związana z dużymi odległościami

zalecenia zdrowotne związane z antenami
Dotychczas międzynarodowi eksperci nie stwierdzili jakiegokolwiek ryzyka dla zdrowia związanego z ekspozycją na pola elektromagnetyczne emitowane przez anteny stacji bazowych, o ile zachowane były odpowiednie limity ekspozycji. W broszurze opublikowanej w maju 2006 roku pod tytułem „Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: stacje bazowe i technologie bezprzewodowe” (nr 304) Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że poziomy ekspozycji na fale radiowe emitowane przez anteny i sieci bezprzewodowe są tak niskie, że nie mają jakiegokolwiek wpływu na ludzkie zdrowie. Mówi się także, że ludzkie ciało pochłania nawet do pięciu razy więcej sygnałów emitowanych przez radiowe i telewizyjne stacje nadawcze (stale emitujące fale przez ostatnie 60 lat bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na lokalne społeczności) niż ma to miejsce w przypadku anten. W związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia i międzynarodowe instytucje ds. zdrowia wskazują, że zamieszkiwanie w pobliżu anteny nie powoduje zagrożenia dla zdrowia.

zalecenia zdrowotne związane z 5G

zalecenia zdrowotne związane z telefonami komórkowymi
W czasie ostatnich dwudziestu lat telefony komórkowe zostały poddane ponad 1000 badań naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz eksperci zajmujący się ochroną zdrowia przeanalizowali każde z nich. W maju 2011 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) przyporządkowała pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej do kategorii 2B jako „mogące wywoływać nowotwór”. Do kategorii 2B należą także substancje takie jak kawa oraz warzywa marynowane. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem wybrała kategorię 2B spośród pięciu grup. Zaznaczyła przy tym jednak, że związek pomiędzy falami radiowymi a nowotworami nie jest „udowodniony” ani „prawdopodobny”, co sugerowałoby możliwość przyporządkowania do dwóch innych kategorii.

IARC opublikowała monografię mającą podsumować stan wiedzy dotyczący wpływu częstotliwości radiowych na zdrowie, zawierającą informacje z zakresu dozymetrii, mechanizmów termicznych i nietermicznych, biologii i epidemiologii. Zapoznać się z nią można pod tym adresem.

W czerwcu 2011 roku, odwołując się do klasyfikacji IARC, Światowa Organizacja Zdrowia wydała broszurę nr 193 zatytułowaną „Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe”, w której stwierdzono że obecnie nie ma wystarczających dowodów świadczących o szkodliwym wpływie telefonów komórkowych na zdrowie. Odnosi się to do wszystkich telefonów komórkowych oraz bezprzewodowych, działających w oparciu o technologie GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G, DECT oraz Wi-Fi.

Oczekując na dalsze wyniki badań, Światowa Organizacja Zdrowia i grupy ekspertów dołączyły do powyższych wniosków proste wskazówki, które pomagają ograniczyć ekspozycję na fale radiowe, takie jak korzystanie z zestawu słuchawkowego oraz używanie telefonu w miejscach o odpowiednim zasięgu (patrz część „Najlepsze praktyki”).

zalecenia zdrowotne związane z Wi-Fi
itd.) wskazują, że w związku z niskim poziomem mocy nadawczej (poniżej 0,1 W) urządzenia wykorzystujące technologię Wi-Fi nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.

informacje dotyczące nadwrażliwości elektromagnetycznej
Nadwrażliwość elektromagnetyczna (EHS) przez wiele lat była przedmiotem międzynarodowych badań naukowych. W 2005 roku Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała broszurę nr 296 zatytułowaną „Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: nadwrażliwość elektromagnetyczna”, w której stwierdzono, że nie istnieją wyraźne kryteria diagnostyczne świadczące o powiązaniu objawów nadwrażliwości elektromagnetycznej z ekspozycją na pola elektromagnetyczne. Wnioski zawarte w broszurze zostały potwierdzone przez wiele instytucji ds. zdrowia we Francji oraz na całym świecie. W ostatnim raporcie grupy ekspertów zaprezentowanym w październiku 2009 roku francuskiej agencji AFSSET stwierdzono, że od roku 2005 żadne badania nie wykazały poparcia w faktach dla doświadczeń osób, które przypisują swoje problemy zdrowotne narażeniu na działanie fal radiowych. Żadne badania nie wykazały także związku przyczynowego pomiędzy ekspozycją na fale a deklarowaną nadwrażliwością elektromagnetycznąektromagnetyczną.