čo na to zdravotnícke orgány?


Vplyv rádiových vĺn na zdravie sa stal predmetom niekoľkých tisícok vedeckých štúdií. Pre početné medzinárodné organizácie a zdravotnícke orgány v rôznych krajinách vytvorili výsledky týchto štúdií priestor na vyjadrenie svojho stanoviska.

Svetová zdravotnícka organizácia ( WHO (opens in a new window)), Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks (SCHEER) a Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizačným žiarením ( ICNIRP (opens in a new window)) prišli k záveru, že sa nepreukázal nepriaznivý vplyv vystavenia vlneniu súvisiacemu s používaním bezdrôtových sietí na verejné zdravie, pokiaľ je jeho úroveň pod hranicou, ktorú odporúča ICNIRP. Treba však rozlišovať vlnenie, ktorému sme vystavení z mobilu a z vysielačov. V prípade mobilu je vystavenie používateľa rádiovým vlnám bezprostredné, lokálne a časovo obmedzené. V prípade vysielacích staníc (vysielačov, rádiových a televíznych vysielačov) je vzdialené, trvalé a omnoho slabšie.

názor zdravotníckych orgánov na antény

Medzinárodní experti dodnes nezistili zdravotné riziká v súvislosti s vystavením človeka elektromagnetickým poliam z vysielačov, pokiaľ nedôjde k prekročeniu limitov. V správe z mája 2006 s názvom Elektromagnetické polia a verejné zdravie: vysielače a bezdrôtové technológie (č. 304) WHO pripomína, že úrovne vystavenia rádiofrekvenciám z vysielačov a bezdrôtových sietí sú také nízke, že nijako nevplývajú na ľudské zdravie. Ďalej spresňuje, že pri slabých frekvenciách a úrovniach ich vystavenia absorbuje organizmus z vysielačov päťnásobne menej signálov ako z rádiových signálov FM a z televízie (ktoré vysielajú 24 hodín denne už viac ako 60 rokov bez toho, aby sa zistilo akékoľvek zdravotné riziko pre obyvateľov). WHO a medzinárodné zdravotnícke orgány teda naznačujú, že život blízko vysielačov neohrozuje zdravie.

názor zdravotníckych orgánov na 5G

názor zdravotníckych orgánov na mobily

Mobilné telefóny sa za dvadsať rokov stali predmetom viac ako tisícky vedeckých štúdií. Medzinárodná zdravotnícka organizácia (WHO) a expertné zdravotnícke skupiny všetky tieto vedecké štúdie preskúmali. V máji 2011 zaradila Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny ( IARC (opens in a new window)) elektromagnetické rádiofrekvenčné polia do kategórie 2B „potenciálne karcinogénne“. Do kategórie 2B patria napríklad aj také veci, ako sú káva či nakladaná zelenina. Agentúra CIRC vybrala skupinu 2B spomedzi piatich vopred definovaných skupín. Svojím výberom naznačuje, že spojitosť medzi rádiovým vlnením a rakovinou nie je ani „dokázaná“, ani „pravdepodobná“, keďže tieto možnosti sú zaradené v dvoch ďalších kategóriách klasifikačného systému.

Agentúra CIRC zverejnila v apríli 2013 monografiu, v ktorej podrobne opísala vzťah medzi rádiofrekvenciami a zdravím: dozimetria, mechanizmy tepelných a netepelných činností, biológia a epidemiológia. Publikáciu si môžete pozrieť na tomto odkaze.

V júni 2011 organizácia WHO v správe č. 193 s názvom Elektromagnetické polia a verejné zdravie: mobilné telefóny pripomenula klasifikáciu agentúry CIRC a skonštatovala: „k dnešnému dňu sa nikdy nedokázalo, že by mobilný telefón mohol spôsobovať nepriaznivé účinky na zdravie“. Toto konštatovanie sa vzťahuje na všetky mobilné a bezdrôtové telefóny s technológiou GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G, DECT a Wi-Fi.

Počas čakania na výsledky prebiehajúcich štúdií WHO a expertné zdravotnícke skupiny k tomuto konštatovaniu pridali veľmi jednoduché odporúčania, ktoré treba dodržiavať, aby sa znížila úroveň vystavenia rádiovým vlnám, napríklad telefonovať pomocou slúchadla s mikrofónom alebo v oblastiach s dobrým signálom ( pozrite si našu rubriku o správnom používaní).

názor zdravotníckych orgánov na Wi-Fi

WHO a zdravotnícke orgány ( Kanada (opens in a new window) Spojené kráľovstvo…) naznačujú, že zariadenia Wi-Fi nepredstavujú ohrozenie zdravia, lebo majú nízky výkon vysielania (pod úrovňou 0,1 wattu).

o elektromagnetickej hypersenzitivite

Elektromagnetická hypersenzitivita (EHS) je predmetom medzinárodného vedeckého výskumu už veľa rokov. V roku 2005 organizácia WHO v správe č. 296 s názvom Elektromagnetické polia a verejné zdravie: elektromagnetická hypersenzibilta skonštatovala: „Pre tento zdravotnícky problém neexistujú jasné diagnostické kritériá ani vedecký základ, ktoré by umožňovali dokázať spojitosť medzi symptómami EHS a elektromagnetickými poľami“. Závery tejto správy odvtedy potvrdili viaceré zdravotnícke agentúry vo Francúzsku a v ďalších krajinách.