medzinárodné limity


Limity vystavenia osôb elektromagnetickému žiareniu z viacerých spotrebičov a služieb, ktoré vysielajú rádiové vlny, určila organizácia ICNIRP v roku 1998. Hodnoty boli stanovené na základe komplexnej analýzy dostupných vedeckých poznatkov.

Jediným známym biologickým dôsledkom je z tohto pohľadu tepelný efekt. Objavuje sa vtedy, keď telo absorbuje energiu, ktorú vieme zistiť na základe merania špecifickej miery absorpcie (SAR), pričom úroveň tejto energie prekročí v celom tele hodnotu 4 W/kg, v niektorých častiach tela hodnotu 100 W/kg a lokálne, napríklad v okolí hlavy a trupu, aj viac (lokálne SAR).

Na zohľadnenie prípadných nejasností a stanovenie bezpečného rozpätia sa pri určovaní povoleného limitu vystavenia verejnosti vlneniu okrem spomenutých hodnôt používa bezpečnostný koeficient 50. Pre celé telo má hodnotu 0,08 W/kg, pre oblasť hlavy a trupu 2 W/kg.

Tieto limity vystavenia verejnosti vlneniu boli zopakované aj v odporúčaní Rady Európskej únie 1999/519/CE z 12. júla 1999 o vystavení verejnosti elektromagnetickým poliam a zhodujú sa s limitmi, ktoré prijala skupina Orange.

Odporúčania ICNIRP, z ktorých vychádza európska právna úprava, sú pravidelne prehodnocované. Aktuálne limity vystavenia neboli spochybnené v posledných správach organizácie ICNIRP ani Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR, nezávislý výbor pôsobiaci pri Európskej komisii).

Odporúčania organizácie ICNIRP prijala väčšina krajín v Afrike, Ázii, Európe, na Blízkom východe a v Latinskej Ameriky. V Severnej Amerike sa používajú podobné normy súvisiace s vystavením vlneniu (norma C. 95.1, ktorú zaviedla organizácia IEEE).

Niektoré krajiny sa rozhodli pre iné maximálne hodnoty, ktoré sú prísnejšie, aj keď neexistuje žiadny dôkaz, že by verejnosť v týchto krajinách bola vlneniu vystavená menej. V súčasnosti navyše nemáme žiaden vedecký dôkaz o tom, že by striktnejšie maximálne hranice prinášali akýkoľvek pozitívny vplyv na zdravie.

Medzinárodné limity boli stanovené aj pre pracovníkov s bezpečnostným faktorom 10. Tieto limity boli zopakované aj v SMERNICI EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetických polí).
Smernica pokrýva všetky priame aj nepriame biologicko-fyzikálne vplyvy vyvolané elektromagnetickými poľami (termické účinky, iné ako termické účinky, indukovaný elektrický prúd v článkoch, interferencia elektronických zariadení a spotrebičov…).
Smernica sa však nevenuje potenciálnym dlhodobým účinkom vystavenia, lebo v súčasnosti neexistujú dostatočne presvedčivé vedecké dôkazy, ktoré by dokazovali príčinnú súvislosť. Smernica však upozorňuje na to, aby Komisia v budúcnosti vzala do úvahy vývoj vedeckých poznatkov v tejto oblasti.
Členské štáty ju do 1. júla 2016 musia začleniť do svojej legislatívy.