5G


5G je neustále sa vyvíjajúca mobilná technológia, ktorá podporuje nové funkcie. Bola vytvorená tak, aby vďaka veľmi veľkému toku údajov (niekoľko gigabajtov), veľkej reaktivite (nízka latencia v trvaní niekoľkých milisekúnd) a veľkej spoľahlivosti uspokojovala exponenciálny dopyt po pripojení.

Technické vlastnosti

Prvé zavádzania 5G technológie sa vykonávajú vo frekvenčnom pásme 3,5 GHz, čo je z hľadiska pokrytia pásmo veľmi blízke aktuálnym mobilným sieťam (3G/4G a Wi-Fi). To znamená, že 5G technológia bude môcť využiť mnoho lokalít s existujúcimi anténami a nebude potrebné pridávať nové lokality.

Od už existujúcich sietí sa líši najmä použitím inteligentných antén MIMO (v slovenčine: viaceré vstupy, viaceré výstupy), z ktorých každá sa skladá z viacerých miniatúrnych antén. Tie umožňujú dosiahnuť tok a kapacitu prenosu, ktoré v súčasnosti 4G technológia neumožňuje.

Tieto inteligentné antény vysielajú rádiové vlny tam, kde si to pripojenie vyžaduje. Keďže sú smerové, signál vysielajú len na požiadavku, teda iba v prípade, keď sa terminály potrebujú pripojiť k sieti. Na druhej strane, klasické antény, ktoré nepretržite vysielajú na väčšine geografického územia (bunky),
pracujú na žiadosť terminálu, ktorý sa vyskytol v sieti.
Táto vlastnosť umožňuje anténam, ktoré nie sú spustené, prejsť do spánkového režimu, čo vedie k lepšej regulácii spotreby energie.

Na druhej strane je do niektorých buniek siete možné nainštalovať prídavné antény, čím sa dosiahne väčšie pokrytie a väčšia kapacita v „hluchých“ oblastiach. Tieto malé prídavné antény sa môžu nachádzať na mestskom mobiliári alebo vo vnútri budov.

Ak však chcete dosiahnuť vyšší tok (ako v prípade optických vlákien), 5G technológia bude používať frekvencie nad 26 GHz. Toto frekvenčné pásmo, nazývané aj „milimetrové vlny“, sa už používa v niektorých službách, akými sú merače rýchlostí, systémy na predchádzanie zrážok vozidiel, bezpečnostné brány na letiskách a pod.

Regulačný a zdravotný rámec

5G technológia sa riadi medzinárodnými smernicami ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením) a IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ktoré sú uznané Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Frekvencie využívané 5G technológiou sú súčasťou rádiových vĺn, ktoré boli za uplynulých 20 rokov podrobené tisíckam štúdií. Po systematickej analýze všetkých štúdií sa národné i medzinárodné zdravotnícke orgány zhodli na neexistencii preukázaného ohrozenia zdravia, ak nie sú dosiahnuté prahové hodnoty uvedené v medzinárodných smerniciach.
Tieto prahové hodnoty sú uvedené aj v európskom nariadení 1999/519/ES zo dňa 12.7.1999 a ich platnosť nedávno Komisia opätovne potvrdila v odpovedi Parlamentu v máji 2019.
Je potrebné uviesť, že s príchodom 5G technológie si môžeme všimnúť mierne zvýšenie miery vystavenia ľudí rádiovým vlnám v prípade, ak bude pridaná k už existujúcej sieti. Toto vystavenie však zostane nízke/oveľa nižšie ako povolené limity. Medzinárodné normy IEC (Medzinárodná elektrotechnická Komisia) a CENELEC (Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike) už teraz umožňujú ohodnotiť úroveň vystavenia a súlad antén a mobilných telefónov s 5G technológiou.
Pripomíname, že limitná hodnota vystavenia antén 5G v pásme 3,5 GHz a vyššie je 61V/m. Mobilné telefóny s 5G technológiou (fungujúce v pásme 3,5 GHz) nesmú presiahnuť hodnotu 2W/kg (pre SAR), rovnako ako je to v prípade existujúcich terminálov s 2G, 3G a 4G technológiou.