vaše otázky o rádiovom vlnení a zdraví


Vplývajú základné stanice na zdravie?

V otázke žiarenia z antén v základných staniciach sa svetová odborná verejnosť zhoduje na tom, že vzhľadom na aktuálny stav vedeckého poznania a nízku úroveň vystavenia elektromagnetickým poliam okolo základných staníc, je hypotéza o zdravotnom riziku pre obyvateľov, ktorí v blízkosti týchto staníc žijú, nepodložená.

 

Môže používanie mobilného telefónu ohroziť zdravie?

Za dvadsať rokov bolo mobilným telefónom venovaných viac než tisíc vedeckých štúdií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a expertné zdravotnícke skupiny všetky tieto vedecké štúdie analyzovali. V máji 2011 klasifikovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako „potenciálne karcinogénne pre človeka“. V júni 2011 organizácia WHO s prihliadnutím na klasifikáciu agentúry CIRC vo svojom informačnom letáku 193 Elektromagnetické polia a verejné zdravie: mobilné telefóny skonštatovala: „Dodnes sa nedokázalo, že by mobilné telefóny mohli nežiaduco vplývať na zdravie.“ Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky mobilné telefóny a bezdrôtové technológie, či už ide o GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), 5G, DECT, alebo WiFi. Kým nemáme výsledky ďalších prebiehajúcich štúdií, WHO a expertné zdravotnícke skupiny k tomuto konštatovaniu pridávajú jednoduché odporúčania na zmiernenie vystavenia rádiovým vlnám, napríklad telefonovanie pomocou súpravy handsfree alebo v oblastiach s kvalitným signálom.

 

Pokiaľ neexistujú „zdraviu škodlivé vplyvy“, prečo sa pokračuje vo výskumoch?

WHO a expertné skupiny odporúčajú pokračovanie výskumov zameraných na mobilné telefóny z troch príčin. V prvom rade preto, že podľa ich názoru terajší odstup pätnástich rokov nie je postačujúci. Ďalej preto, že niektoré štúdie evokujú zdravotné riziko. Vypracovalo ich však príliš málo ľudí a v metodike existuje možná predpojatosť, čo neumožňuje stanoviť konečný výsledok. Mechanizmy vplyvu elektromagnetického vlnenia na živé bytosti je nakoniec potrebné hlbšie preštudovať.

Môže používanie mobilného telefónu predstavovať riziko pre tehotnú ženu?

Limity vystavenia verejnosti v súvislosti s bezdrôtovými zariadeniami stanovila Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP), teda orgán uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou zložený z vedcov a lekárov. V niekoľkých existujúcich publikáciách uviedli nepriaznivé vplyvy (napríklad zvýšenie telesnej teploty o viac než jeden stupeň Celzia). K hranici, pri ktorej sa objavujú prvé vplyvy na zdravie, bol pridaný bezpečnostný faktor 50. Limitné hodnoty vystavenia zahŕňajú tento bezpečnostný faktor, ktorým sa berie do úvahy potenciálna mimoriadna citlivosť populácie. Na ochranu nenarodeného dieťaťa však niektoré národné zdravotnícke organizácie odporúčajú, aby mobil nebol v blízkosti brucha.

 

Ohrozujú zariadenia WiFi naše zdravie?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Agentúra pre ochranu zdravia (Health Protection Agency) v Spojenom kráľovstve a Ministerstvo zdravotníctva Kanady (Health Canada) naznačujú, že vzhľadom na veľmi nízku úroveň vystavenia a na doterajšie výsledky výskumov neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval potenciálne zdraviu škodlivé vplyvy bezdrôtových sietí vrátane sietí WiFi.

 

Ohrozujú prístupové body (WiFi routery, verejné WiFi terminály, femtobunky…) zdravie?

Tieto zariadenia na zlepšenie pokrytia sietí majú veľmi slabý výkon, rádovo niekoľkých desiatok miliwattov (mW). Ako naznačuje informačný leták 304 organizácie WHO uverejnený v máji 2006: „Neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval potenciálne zdraviu škodlivé vplyvy základných staníc a bezdrôtových sietí.“

 

Existujú odporúčania pre používanie iných zariadení, ako sú mobilné telefóny, napríklad pre kľúče 3G, dominá atď.?

Pre zariadenia, ktoré možno použiť v blízkosti tela, platia rovnaké odporúčania na použitie a bezpečnostné pokyny ako pre mobilné telefóny. V každom prípade je potrebné prečítať si informácie od výrobcu.