pytania dotyczące telefonów komórkowych


czy korzystanie z telefonu komórkowego stanowi ryzyko dla zdrowia?
W czasie ostatnich dwudziestu lat telefony komórkowe zostały poddane ponad 1000 badań naukowych. Światowa Organizacja Zdrowia ( WHO) oraz eksperci zajmujący się ochroną zdrowia przeanalizowali każdy z nich. W maju 2011 roku Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ( IARC) sklasyfikowała pola elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej jako „mogące wywoływać u ludzi nowotwór”. Do kategorii 2B należą także substancje takie jak kawa oraz warzywa marynowane. W czerwcu 2011 roku, odwołując się do klasyfikacji IARC, Światowa Organizacja Zdrowia wydała broszurę nr 193 zatytułowaną „Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe”, w której stwierdzono że korzystanie z telefonów komórkowych nie wpływa niekorzystnie na zdrowie. Odnosi się to do wszystkich rodzajów telefonów komórkowych oraz bezprzewodowych, niezależnie od tego, czy korzystają z technologii GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), DECT lub Wi-Fi. Oczekując na dalsze wyniki badań, Światowa Organizacja Zdrowia oraz eksperci związani z ochroną zdrowia podtrzymują swoje zdanie, przedstawiając dodatkowo proste wskazówki pozwalające ograniczyć ekspozycję na fale radiowe, takie jak wykorzystywanie zestawów słuchawkowych lub wykonywanie połączeń w miejscach o odpowiednim zasięgu.

 

jeżeli nie stwierdzono niekorzystnych skutków zdrowotnych, dlaczego podejmuje się kolejne badania?
Światowa Organizacja Zdrowia oraz grupy ekspertów zarekomendowały przeprowadzenie dalszych badań związanych z wpływem telefonów komórkowych na zdrowie z trzech powodów. Po pierwsze: w ciągu ostatnich piętnastu lat nie zgromadzono wystarczająco dużo danych. Po drugie: niektóre z dotychczasowych badań sugerowały pewne ryzyko. Badania te były jednak przeprowadzone na zbyt małą skalę, a popełnione błędy metodologiczne nie pozwoliły na wysunięcie ostatecznych wniosków. Po trzecie: mechanizmy oddziaływania fal elektromagnetycznych na organizmy żywe nie zostały dostatecznie zbadane.

w jaki sposób sprawdzić współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) danego telefonu komórkowego?
Wartość absorpcji swoistej energii  (SAR) danego telefonu jest obowiązkowo podawana przez producentów urządzeń i musi wynosić poniżej 2 W/kg. Informacja ta umieszczona jest w instrukcjach, na stronach internetowych producentów oraz portalu stworzonym w tym celu przez stowarzyszenie producentów telefonów komórkowych.

w jaki sposób ograniczyć ekspozycję na fale radiowe podczas korzystania z telefonu komórkowego?
Istnieje kilka sposobów ograniczenia ekspozycji na fale radiowe, takich jak używanie telefonu komórkowego w miejscu o odpowiednim (dobrym) zasięgu lub korzystanie z zestawu głośnomówiącego (przewodowego lub wykorzystującego technologię Bluetooth).

 

w jakim stopniu używanie zestawu głośnomówiącego ogranicza ekspozycję na fale radiowe?
Badania wykazały, że współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) podczas korzystania z zestawu głośnomówiącego jest średnio przynajmniej 10 razy niższy w porównaniu do wartości uzyskanej przy korzystaniu z telefonu bez takiego zestawu.
Współczynnik ten może być nawet do 100 razy niższy w przypadku używania zestawu słuchawkowego z technologią Bluetooth.

czy istnieją specjalne środki ostrożności, których należy przestrzegać w przypadku korzystania z implantów elektronicznych (takich jak rozrusznik serca, stymulator itd.)?
Instytucje ds. zdrowia zalecają, aby telefon komórkowy był umiejscowiony w odległości przynajmniej 15 cm od implantów elektronicznych. Zaleca się także, aby wcześniej zapoznać się z instrukcją wyrobu medycznego oraz skonsultować się z lekarzem.

 

czy korzystanie z telefonu komórkowego przez kobiety w ciąży jest niebezpieczne?
Limity ekspozycji na działanie urządzeń bezprzewodowych zostały ustanowione przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP) i są uznawane przez Międzynarodową Organizację Zdrowia. W skład komisji wchodzą naukowcy i lekarze. Rozpoczynając prace, zapoznali się oni z dotychczasowymi badaniami i uwzględnili wszelkie niekorzystne skutki (np. temperatura ciała podwyższona o co najmniej jeden stopień Celsjusza). Następnie otrzymane wartości podzielono przez 50, aby ustalić limity ekspozycji, które odpowiadają wszelkim zróżnicowaniom populacji. Niemniej, mając na uwadze ochronę zdrowia nienarodzonych dzieci, niektóre krajowe instytucje ds. zdrowia zalecają, aby nie zbliżać telefonów komórkowych do brzucha kobiet w ciąży.

 

czy dzieci są bardziej narażone na fale radiowe?
Obecnie nie istnieją dowody mówiące, że dzieci są w większym stopniu narażone na pola elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe. Przeprowadzane są jednak prace doświadczalne z zastosowaniem symulacji ekspozycji dzieci. Pomogą one stwierdzić, czy fale stanowią zagrożenie dla dzieci. W oczekiwaniu na wyniki badań niektóre instytucje ds. zdrowia zalecają, aby dzieci oraz młodzież korzystała z telefonów komórkowych z umiarem.

 

czy istnieją zalecenia w zakresie używania biznesowych modeli telefonów komórkowych?
Nie: biznesowe modele telefonów są takie same jak zwykłe telefony, a ich współczynnik absorpcji swoistej energii (SAR) również wynosi poniżej 2 W/kg. Zalecenia w zakresie stosowania tych telefonów są takie same.

 

czy punkty dostępowe (takie jak routery, publiczne punkty Wi-Fi, femtokomórki itd.) stwarzają ryzyko dla zdrowia?
Urządzenia te zostały zaprojektowane w celu ułatwienia korzystania z urządzeń mobilnych w życiu codziennym i charakteryzują się bardzo niską mocą emisji wynoszącą kilkadziesiąt miliwatów (mW). Jak podano w broszurze Światowej Organizacji Zdrowia nr 304 z maja 2006 roku: „nie istnieją dostateczne dowody naukowe potwierdzające szkodliwy wpływ stacji bazowych oraz sieci bezprzewodowych na zdrowie”.
Co więcej femtokomórka gwarantuje doskonały zasięg telefonu wewnątrz budynku (w domu), ograniczając moc emisji. Dzięki temu ekspozycja na fale emitowane przez urządzenia mobilne ulega zmniejszeniu.

czy istnieją zalecenia związane z korzystaniem ze sprzętu innego niż telefon komórkowy, takiego jak modemy 3G, Domino itd.?
W odniesieniu do sprzętu, który może znajdować się blisko ciała, zastosowanie mają zalecenia dla telefonów komórkowych. W każdym przypadku należy zapoznać się z instrukcją producenta.