Francuska Akademia Medycyny wypowiedziała się na temat wpływu fal elektromagnetycznych na zdrowie – maj 2013 r.


W comiesięcznym biuletynie Akademii Medycyny [francuskie towarzystwo naukowe – przyp. tłum.] z maja 2013 r., w rozdziale zatytułowanym (por. Rozdz. 21>10) dossier: poddana dyskusji kwestia fal, stały sekretarz Akademii odpowiedział na przedstawiony 21 marca br. przez Delphine Batho wniosek o wydanie opinii w kwestii oceny skutków gospodarczych i prawnych zapisania w ustawie zasady ALARA (As Low As Reasonably Achievable). W opinii przekazanej minister Ekologii stały sekretarz Akademii przypomina o nieszkodliwości stacji bazowych, potwierdzanej przez wszystkie badania prowadzone przez instytucje (raport Zmirou, WHO, AFSSET [Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail; Francuska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego w Środowisku Naturalnym i w Pracy] i OPECST [Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques; Parlamentarny Zespół ds. Oceny Rozwiązań Naukowych i Technologicznych]), oraz wyraża bardzo poważne wątpliwości co do stosowania zasady ALARA w odniesieniu do stacji bazowych, mogącego wywołać więcej problemów niż pozytywnych skutków.

Stały sekretarz Akademii udzielił również odpowiedzi na wniosek, który złożył François Brottes, Przewodniczący Komisji Gospodarczej w Zgromadzeniu Narodowym, o wyjaśnienie stanowiska Akademii na temat szkodliwego wpływu fal radiowych, przedstawiając szczegółową odpowiedź na zadane pytania dotyczące:  stacji bazowych, klasyfikacji IARC, raportu Bio-initiative, raportu Rady Europy, przyczyn wyznaczenia limitu 0,6 V/m, z informacją wskazującą na brak danych naukowych uzasadniających tę wartość. Przypomniał również, że nie istnieje oficjalny dowód na szkodliwość telefonów komórkowych, nawet w perspektywie długoterminowej (> 10 lat).

Comiesięczny biuletyn Akademii / maj 2013

Wspomniane odpowiedzi są całkowicie zgodne z poprzednimi opiniami wydanymi przez Akademię.