Nowa dyrektywa unijna dotycząca narażenia pracowników na oddziaływanie pól elektromagnetycznych – czerwiec 2013 r.


DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r.

Nowa dyrektywa unijna w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, dotyczących narażenia pracowników na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.
W szczególności wyznacza ona graniczne poziomy oddziaływania (GPO), które obejmują poparty naukowymi dowodami związek między natychmiastowymi i bezpośrednimi skutkami a narażeniem na oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

Graniczne poziomy oddziaływania związane są z poziomem narażenia na oddziaływanie i z częstotliwością pól elektromagnetycznych. Ich wartości są oparte na zaleceniach Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP).

Dyrektywa obejmuje wszystkie znane bezpośrednie i pośrednie skutki biofizyczne, wywoływane przez pola elektromagnetyczne (skutki termiczne, nietermiczne, prądy kończynowe, zakłócenie działania elektronicznego sprzętu medycznego i wyrobów elektronicznych itp.)

Dyrektywa nie dotyczy jednak potencjalnych odległych skutków narażenia na oddziaływanie pola magnetycznego, ponieważ nie ma obecnie ugruntowanych dowodów naukowych istnienia związku przyczynowego w tym zakresie.

Niemniej Dyrektywa przewiduje uwzględnienie przez Komisję rozwoju wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

Transpozycja dyrektywy w państwach członkowskich powinna nastąpić do 1 lipca 2016 r.