Wynik badania dotyczącego oceny narażenia na oddziaływanie fal radiowych w Europie – sierpień 2013 r.


W badaniu nie wykazano żadnego poziomu narażenia na oddziaływanie przekraczającego wartości zalecane przez Radę Europejską.

„Średnie poziomy narażenia ludności w Europie na oddziaływanie pól elektromagnetycznych (CEM) częstotliwości radiowych (RF) są trudne do określenia, ponieważ były przedstawiane w różny sposób w zależności od badania. Ponadto dużą liczbę przedstawionych pomiarów cechowały niskie wartości, czasem poniżej granic wykrywalności w stosowanych urządzeniach. Celem tego artykułu jest przedstawienie całościowego obrazu literatury naukowej w dziedzinie narażenia na oddziaływanie CEM RF w Europie oraz charakterystyka narażenia ludności Europy na ww. oddziaływanie.

Analiza porównawcza wyników pomiarów krótko- lub długoterminowych dotyczących CEM RF w Unii Europejskiej wykazała, że średnie natężenie pól elektrycznych mieściło się w zakresie od 0,08 V/m do 1,8 V/m.
Przeważająca większość natężeń pól elektrycznych wynosiła średnio < 1 V/m. Szacuje się, że <1% sytuuje się poniżej 6 V/m, a <0,1% powyżej 20 V/m.
W badaniach nie wykazano żadnego poziomu oddziaływania przekraczającego wartości zalecane przez Radę Europejską.
Zaobserwowano, że w większości sytuacji narażenia ludności na oddziaływanie sygnałów z wież telewizyjnych i teletransmisyjnych oddziaływanie to jest słabe, gdyż przekaźniki na ogół umieszczane są z dala od ludzi i nie są gęsto rozmieszczone.

Ponadto technologie łączności bezprzewodowej odpowiadają obecnie za ponad 60% narażenia na oddziaływanie RF i liczba ta stale rośnie.

Zgodnie z badaniami oceniającymi rozpoznane sytuacje narażenia na oddziaływanie w Europie, autorzy uznali, że dla oceny przyszłych zagrożeń istotne są trzy kategorie narażenia ludności na oddziaływanie: zmienne i okresowe oddziaływanie na część ciała; zmienne i okresowe oddziaływanie na całe ciało o słabym poziomie; ciągłe oddziaływanie na całe ciało o słabym poziomie.