Pytania i odpowiedzi / Technologia 5G a zdrowie


Czy technologia 5G stanowi zagrożenie dla zdrowia?
Technologia 5G wykorzystuje znane pasma częstotliwości, co do których instytucje ds. zdrowia publicznego wydały opinie.
Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obejmują wartości graniczne ekspozycji od 0 do 300 GHz. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że ekspozycja związana z działaniem sieci bezprzewodowych i korzystaniem z nich nie ma dowiedzionego szkodliwego wpływu na zdrowie publiczne, jeśli znajduje się poniżej zalecanych limitów.
Międzynarodowe i krajowe instytucje ds. zdrowia są zgodne co do nieszkodliwości częstotliwości radiowych używanych w telefonii, będących poniżej wartości granicznych określonych przez WHO.

W Europie Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) wydał w lutym 2015 roku następującą opinię:
„Najnowsze wyniki badań naukowych wskazują na to, że jeśli ekspozycja na fale radiowe mieści się poniżej granic obowiązujących norm, nie stwierdza się żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzkie.”

ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) w dniu 11 marca 2020 roku zaktualizowała zalecenia z uwzględnieniem technologii 5G i potwierdziła graniczne wartości ekspozycji pracowników i użytkowników publicznych dla częstotliwości wykorzystywanych obecnie przez operatorów.

Jakie są ustawowe wartości graniczne ekspozycji użytkowników publicznych na fale radiowe emitowane przez anteny 5G?
Obowiązujące w wielu krajach Europy wartości graniczne ekspozycji na fale radiowe telefonii komórkowej, do której należy 5G, są wartościami granicznymi zalecanymi przez Światową Organizację Zdrowia. Mają one zastosowanie do wszystkich urządzeń i usług emitujących fale radiowe.

  • Dla 5G wartość progowa wynosi 39 V/m dla częstotliwości 700 MHz oraz 61 V/m dla częstotliwości 3,5 GHz i 26 GHz

 

Dla urządzeń mobilnych korzystających z technologii 5G maksymalne dopuszczalne wartości określone przepisami są takie same, jak dla technologii 2G, 3G i 4G: Współczynnik SAR poniżej 2 W/kg.
Po opublikowaniu zaleceń przez ICNIRP

W jaki sposób wartości graniczne są kontrolowane?
Ogólnoświatowe normy w zakresie metodologii pomiaru ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez 5G zostały opublikowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Normy te stanowią odniesienie i zostały przejęte przez poszczególne kraje, których dotyczy technologia 5G.

ICNIRP (Międzynarodowa Komisja Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym) określa wartości graniczne, natomiast WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) pracuje nad zaleceniami dotyczącymi tych wartości granicznych. W Europie są one zalecane od lipca 1999 roku dla użytkowników, natomiast dla pracowników opublikowana została dyrektywa. We Francji zostały one prawnie uznane na mocy dekretu z dnia 3 maja 2002 roku.
Wspomniane wartości graniczne ekspozycji są systematycznie weryfikowane z naukowego punktu widzenia przez organizacje ds. zdrowia, takie jak (w strukturach Unii Europejskiej) Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) lub francuska agencja rządowa ANSES (fr).

Organizacje normalizacyjne:

ustalają metody pomiarów.

Kontrola ekspozycji na fale radiowe pochodzące z anten przeprowadzana jest na poziomie krajowym. We Francji zajmuje się tym ANFR. (Krajowa Agencja ds. Częstotliwości).

W przypadku urządzeń mobilnych dostawcy dokonują pomiarów wartości swoistego tempa pochłaniania energii (SAR), która musi zostać podana w instrukcji obsługi urządzenia. W niektórych krajach przeprowadzane są ślepe kontrole współczynnika SAR w salonach firmowych, jak np. we Francji przez Krajową Agencję ds. Częstotliwości (ANFR).

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) będąca agendą WHO zaklasyfikowała częstotliwości radiowe (RF) do kategorii czynników o możliwym działaniu rakotwórczym dla człowieka. A jaka jest opinia na temat 5G?
IARC WHO zaklasyfikowała częstotliwości radiowe, których częścią jest 5G, do kategorii czynników o możliwym działaniu rakotwórczym dla człowieka, co odpowiada kategorii, w której ryzyko wywołania nowotworu nie jest ani dowiedzione, ani zupełnie wykluczone. Kategoria ta obejmuje wiele innych substancji, jak na przykład korniszony lub aloes zwyczajny. Dlatego też należy mieć globalne spojrzenie na tę klasyfikację.

Jedyne środki ostrożności zalecane przez instytucje ds. zdrowia publicznego dotyczą długotrwałego używania telefonów komórkowych trzymanych przy uchu, niezależnie od używanej technologii (2G, 3G, 4G, 5G). Dobra sieć telefonii komórkowej z wysoką jakością połączeń, jak też optymalizacja telefonów komórkowych w celu zapewnienia możliwe jak najmniejszego promieniowania jest również ich częścią.

Orange umieściła środki ostrożności związane z używaniem na stronie internetowej.

Niektórzy naukowcy domagają się moratorium na wprowadzenie 5G. Czy jest to potrzebne?
Od czasu zapowiedzi rozwoju technologii 5G pojawiły się głosy wyrażające niepewność, co do wpływu 5G na zdrowie. Przedstawiane argumenty dotyczą raka, zaburzeń neurologicznych, reprodukcji, nadwrażliwości elektromagnetycznej, dobrego samopoczucia itp. Nie są one nowe i były już przytaczane podczas wdrażania technologii 2G, 3G, 4G począwszy od lat 90. Wszystkie te argumenty zostały uwzględnione w wielu badaniach i odparte przez większość krajowych i międzynarodowych instytucji ds. zdrowia publicznego.

Czy technologia 5G (26 GHz) wykorzystująca fale milimetrowe stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego?
Częstotliwości w paśmie 26-28 GHz, które będą wykorzystywane dla 5G są częścią fal milimetrowych. Umożliwiają one lepszą przepustowość i mniejszą latencję (opóźnienie).
Na razie w Europie częstotliwości te nie zostały przydzielone, więc nie są używane w celach handlowych.
To pasmo częstotliwości zostało już uwzględnione w raportach i opiniach instytucji ds. zdrowia oraz w przepisach dotyczących fal radiowych w Europie i we Francji.
Wartość progowa, której nie można przekraczać wynosi 61 V/m. Międzynarodowe i krajowe organizacje ds. zdrowia uznają, że poniżej tej wartości progowej nie występuje ryzyko dla zdrowia.
To pasmo częstotliwości nie jest nowym pasmem. Jest ono już używane przez inne usługi, które można zobaczyć na kolorystycznym zestawieniu pasm częstotliwości na stronie Krajowej Agencji ds. Częstotliwości (ANFR frequencies guide).

W bazie WHO znajduje się ponad 350 badań nad tymi pasmami częstotliwości. W odniesieniu do przyszłych częstotliwości 5G przeprowadzonych zostało wiele badań nad innymi zastosowaniami tych częstotliwości; są one używane od dziesięcioleci na poziomach mocy znacznie wyższych niż te używane w łączności mobilnej. Nie zaobserwowano żadnych skutków zdrowotnych wynikających z narażenia na promieniowanie związane z komunikacją mobilną.

Jednakże należy zauważyć, że niektóre organizacje zajmujące się zagadnieniami zdrowia, w tym ANSES we Francji, BFS w Niemczech, zalecają kontynuowanie badań w tym zakresie częstotliwości, w szczególności dla przemysłu telekomunikacyjnego.

Czy małe anteny 5G (26 GHz) stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzkiego?
Małe anteny nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, ponieważ ekspozycja, jaką one generują znajduje się poniżej obowiązującej wartości granicznej (61 V/m). Mają one moc porównywalną z mocą punktów dostępowych Wi-Fi (kilkaset mW). Nie ma szczególnych środków ostrożności, które należałoby podejmować.
Na razie są one w bardzo niewielkim stopniu rozwinięte, ponieważ pasma 26 GHz nie zostały przydzielone w Europie.

Technologia 5G będzie używała anten aktywnych mogących kształtować wiązki (inaczej anten adaptacyjnych). Co to jest? Czy są one już stosowane? Czy ich oddziaływanie na zdrowie i na środowisko jest kontrolowane?
Wszystkie anteny telefonii komórkowej muszą przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie ekspozycji na działanie fal. To samo dotyczy nowej generacji anten nazywanych „antenami adaptacyjnymi” lub „antenami aktywnymi mogącymi kształtować wiązki”.
Mogą one ukierunkowywać efektywną moc wypromieniowaną w sposób celowany na użytkowników i zgodnie z zapotrzebowaniem. Ma to dwie zalety: z jednej strony następuje eliminacja zbędnych fal wokół użytkowników, z drugiej strony energia wykorzystywana jest w sposób bardziej skuteczny, lepiej skoncentrowany na najważniejszym aspekcie użytkowania.

Anteny mogą sondować urządzenie przenośne w celu określenia optymalnego kierunku w celu obsługi klienta. Sieć nigdy nie „zna” położenia telefonu, ale wie w jakim kierunku się z nim komunikować. Technologia 5G będzie więc bardziej precyzyjna i mniej rozproszona.

We Francji regulacje i ustawienia tej nowej techniki realizowane są w ramach prób przeprowadzanych w miastach przez operatorów w asyście Krajowej Agencji ds. Częstotliwości (ANFR). Aby przestrzegać zasady ostrożności, anteny są tam wprowadzane ze zwiększonym współczynnikiem bezpieczeństwa dla ekspozycji. Jak wszystkie anteny telefonii komórkowej nowa generacja anten aktywnych przestrzega oczywiście przepisów w zakresie ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.