Nowy raport szwedzkich władz sanitarnych dotyczący pól elektromagnetycznych – czerwiec 2015


Rada naukowa ds. pól elektromagnetycznych szwedzkiego komitetu ochrony przed promieniowaniem (SSM) opublikowała swój dziesiąty raport na temat pól elektromagnetycznych i ich wpływu na zdrowie. Raport ten opiera się na badaniach prowadzonych do września 2014 r., w tym badaniach na temat częstotliwości radiowych.

Jeśli chodzi o korzystanie z sieci komórkowych, podobnie jak w poprzednich dokumentach, rada naukowa SSM wnioskuje, że badania dotyczące guzów mózgu oraz innych nowotworów głowy związane ze statystykami zachorowań na raka w różnych krajach „nie wskazują w sposób przekonujący, jakoby korzystanie z telefonów komórkowych miało wpływ na rozwijanie się u osób dorosłych glejaków lub innych nowotworów w obrębie głowy. Wyniki ostatnich badań ujętych w raporcie nie wpływają na zmianę stanowiska w tej kwestii, mimo że brano w nich pod uwagę dłuższy czas ekspozycji. Naukowcy mają jednak wątpliwości co do bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem telefonu w okresie przekraczającym 15 lat. Co prawda jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski dotyczące ryzyka wystąpienia guzów mózgu u dzieci i młodzieży, jednak dostępna na dzień dzisiejszy literatura nie wskazuje na to, aby występowało zwiększone ryzyko tego typu”.

Rada naukowa zajmuje się również problemem nadwrażliwości elektromagnetycznej (EHS). Według ekspertów „w chwili obecnej badania nie dostarczyły dowodów, że ekspozycja na pola magnetyczne jest przyczyną EHS”. Co więcej, „wyniki badań przeprowadzanych w ostatnich latach wskazują na to, że korzystanie z telefonów komórkowych może wpływać na objawy EHS u młodzieży. Nie jest jednak jasne, czy takie efekty powodowane są faktycznie ekspozycją na pola elektromagnetyczne, czy mają na nie wpływ czynniki poboczne (np. typ osobowości), korzystanie z telefonii komórkowej jako takiej, czy innych urządzeń elektronicznych”.

Jeśli chodzi o nadajniki przewodowe autorzy raportu stwierdzają, że „wnioski płynące z ostatnich badań potwierdzają to, co udało się ustalić wcześniej: pomimo większej ekspozycji na pole elektromagnetyczne zarówno u dorosłych, jak i u dzieci nie ma żadnego zagrożenia dla ogółu użytkowników związanego z ekspozycją na pola elektromagnetyczne mające źródło w oddalonych nadajnikach: stacjach bazowych, nadajnikach radiowych czy telewizyjnych”. Eksperci nie znaleźli też dowodu na to, że ekspozycja na działanie lokalnych sieci bezprzewodowych wykorzystywanych w domach czy szkołach ma negatywny wpływ na zdrowie.
Rada podsumowała również wnioski płynące z dwóch innych raportów eksperckich: Towarzystwa Królewskiego Kanady (2014) oraz Holenderskiej Rady ds. Zdrowia (2014).

Bibliografia: