Nový posudok švédskeho zdravotníckeho úradu o elektromagnetických poliach – jún 2015


Vedecká rada pre elektromagnetické polia Švédskeho úradu pre radiačnú bezpečnosť (SSM) zverejnila svoj desiaty posudok o elektromagnetických poliach a zdraví. Posudok berie do úvahy výskumy uskutočnené do septembra 2014 a venuje sa hlavne tým, ktoré súvisia s rádiovými frekvenciami (RF).

Pokiaľ ide o používanie mobilného telefónu, vedecká rada SSM, podobne ako v predošlých posudkoch, dospela k záveru, že štúdie o mozgových nádoroch a ďalších nádoroch hlavy ani štatistiky o výskyte rakoviny v rôznych krajinách „nedokazujú vzťah medzi používaním mobilného telefónu a výskytom gliómov ani iných nádorov hlavy u dospelých osôb. Závery nedávnych štúdií zahrnutých do tohto posudku sa nemenia ani v prípade, že je sledované trvanie vystavenia dlhšie. Z vedeckého hľadiska však vzniká neistota v otázke pravidelného používania mobilného telefónu počas obdobia dlhšieho, ako je pätnásť rokov. Je tiež priskoro na formulovanie konečných záverov v súvislosti s rizikom vzniku mozgového nádoru u detí a adolescentov, aj keď dostupná literatúra dodnes nenaznačuje zvýšené riziko.“

Vedecká rada sa zaoberala aj hypersenzitivitiou na elektromagnetické polia. Podľa odborníkov „štúdie dodnes nedokázali, že by ju spôsobovalo vystavenie elektromagnetickým poliam“. Takisto konštatuje: „V uplynulých rokoch štúdie uvádzali súvislosť medzi používaním mobilného telefónu a výskytom príznakov u dospelých osôb. Nie je však jasné, či ich môžeme pripísať vystaveniu rádiofrekvenčným poliam, iným faktorom (napríklad typu osobnosti) alebo používaniu mobilných a iných elektronických zariadení ako takých.

V súvislosti s pevnými vysielačmi odborníci konštatujú: „Rovnako ako predošlé štúdie, ani nové štúdie o rakovine u dospelých osôb a detí pri zvýšenom vystavení vo všeobecnosti nedokazujú žiadne riziko pre verejnosť, ktoré by súviselo s vystavením rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam zo zdrojov vo vzdialených poliach, napríklad zo základných staníc a rádiových či televíznych vysielačov.“ Odborníci nezistili ani zdravotné riziko súvisiace s vystavením lokálnym bezdrôtovým sieťam, ktoré sa používajú v školách či v domácnostiach.
Rada zhrnula aj závery z dvoch ďalších nedávnych odborných posudkov, ktoré boli zverejnené od vydania posledného stanoviska, konkrétne z posudkov Kanadskej kráľovskej spoločnosti (Société Royale du Canada (2014)) a Holandskej zdravotníckej rady (Conseil de la Santé des Pays-Bas (2014)).

Bibliografické odkazy: