Správa francúzskej vlády o zavádzaní 5G: technické a zdravotné aspekty


Správa, ktorá bola dnes zverejnená, sa opiera o početné skúsenosti a bohaté vedecké zdroje, najmä medzinárodného charakteru: do štúdie bolo zahrnutých 26 krajín porovnateľných s Francúzskom, z ktorých 21 už zaviedlo 5G siete. 

Komparatívna štúdia sa realizovala na medzinárodnej úrovni a týkala sa hodnotenia vplyvu na zdravie v skúmaných krajinách. Uvádza sa v nej vyjadrenie zapojených zdravotníckych inštitúcií, že pokiaľ sa dodržiavajú hraničné hodnoty expozície, stanovené v aktuálne platnej legislatíve, nie sú potvrdené vplyvy 5G sietí na zdravie, pričom však zároveň vyzývajú na pokračovanie výskumu najmä v oblasti frekvenčných pásiem s tzv. milimetrovými vlnami a obzvlášť 26 GHz, ktoré sa vo Francúzsku z krátkodobého hľadiska nebudú používať. (Pripomienka: prebiehajúci proces pridelenia vo Francúzsku sa týka len pásma 3,4 – 3,8 Ghz)

Okrem iného správa uvádza, že vo Francúzsku existuje silný mechanizmus kontroly expozície vlnám – najmä s ohľadom na prax v okolitých krajinách.