Opinia i raport ANSES (francuska Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego) na temat wpływu częstotliwości radiowych na zdrowie – październik 2013 r.


Orange odnotowuje opinię ANSES w kwestii częstotliwości radiowych, która potwierdza wcześniejsze opinie, tzn. brak potwierdzonego wpływu na zdrowie, zgodnie z najnowszymi opiniami i raportami krajowych i międzynarodowych instytucji zajmujących się ochroną zdrowia (WHO itp.).

Wnioski oparte są na rygorystycznej metodologii analizy dostępnych publikacji, która została jasno przedstawiona i przekazana zainteresowanym stronom (stowarzyszenia, producenci, władze publiczne, naukowcy itd.) na początku 2013 r. na łonie komitetu dialogu ANSES.
W odniesieniu do stacji bazowych, opinia podkreśla, że: „wniosek o obniżenie w równym stopniu poziomów narażenia powodowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej, do wartości, która nie jest w żaden sposób uzasadniona naukowo…”
W odniesieniu do telefonów komórkowych, po analizie najnowszych publikacji, ANSES potwierdza brak udowodnionych skutków zdrowotnych, lecz wspomina również o nielicznych wątpliwościach dotyczących szczególnych populacji (dzieci i osoby bardzo intensywnie używające telefonu).

W związku z tym ANSES nie zaleca zmiany obowiązujących granicznych wartości narażenia na oddziaływanie.

ANSES formułuje zalecenia w szczególności po to, by zadośćuczynić życzeniom części obywateli:

  • w przypadku dorosłych użytkowników, intensywnie korzystających z telefonu komórkowego (w trybie rozmowy): używanie zestawu głośnomówiącego i ogólnie, w przypadku wszystkich użytkowników, skłanianie się do wyboru telefonów o najniższych wartościach SAR (swoistego tempa pochłaniania energii);
  • zmniejszanie narażenia na oddziaływanie fal w przypadku dzieci, poprzez zachęcanie ich do umiarkowanego korzystania z telefonów komórkowych;
  • poddanie dogłębnej analizie wpływu ewentualnego zwiększenia liczby stacji bazowych na narażenie ludzi na oddziaływanie częstotliwości radiowych;
  • w przypadku wszystkich obecnych urządzeń emitujących pole magnetyczne, przeznaczonych do używania w bliskim kontakcie z ciałem (telefony działające w systemie DECT, tablety dotykowe, elektroniczne nianie itp.), podawanie poziomu maksymalnego oddziaływania, którego są źródłem (np. SAR), jak to ma już miejsce w przypadku telefonów komórkowych.

więcej informacji

  1. ekspertyza i opinia ANSES (15/10) (opens in a new window)
  2. Rubryka „Pytania i odpowiedzi” na stronie WHO, aktualizacja z końca września 2013 r. (opens in a new window)