„Pola elektromagnetyczne a zdrowie publiczne: telefony komórkowe” – październik 2014


Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publikuje poprawki do raportu 193

Według WHO: „Na przestrzeni ostatnich 20 lat przeprowadzono wiele badań mających na celu określenie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych wynikających z korzystania z telefonów komórkowych. Na dzień dzisiejszy nie mamy danych, które wskazywałyby na to, że korzystanie z telefonu komórkowego może mieć negatywny wpływ na zdrowie”.

Jeśli chodzi o skutki krótkoterminowe: „Na dzień dzisiejszy nasze badania nie przyniosły jednoznacznych dowodów na to, że oddziaływanie pola elektromagnetycznego w zakresie niższym od poziomu, na którym występuje nagrzewanie tkanek, może mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzkie”.

Jeśli chodzi o nadwrażliwość elektromagnetyczną (EHS): „Co więcej badania nie wskazują na istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy objawami zgłaszanymi przez użytkowników w zakresie nadwrażliwości elektromagnetycznej a ekspozycją na działanie pól elektromagnetycznych”.

Jeśli chodzi o skutki długoterminowe, a przede wszystkim nowotwory mózgu: „Dane zebrane podczas badania INTERPHONE nie pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do wpływu telefonów komórkowych na zwiększenie ryzyka wystąpienia guzów mózgu. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że popularność telefonów komórkowych rośnie oraz to, że brakuje danych na temat ich użytkowania obejmujących okres dłuższy niż 15 lat, prowadzenie kolejnych badań na temat związku pomiędzy korzystaniem z telefonów komórkowych a nowotworem mózgu wydaje się uzasadnione. Przede wszystkim należy mieć na uwadze popularność telefonów komórkowych wśród młodzieży oraz, co za tym idzie, dłuższy czas ekspozycji na ich działanie w okresie życia. W związku z tym WHO zaleca prowadzenie nowych badań w tej grupie wiekowej. Nadal prowadzone są badania dotyczące potencjalnego wpływu pól elektromagnetycznych na zdrowie dzieci i młodzieży”.