Elektromagnetické polia a verejné zdravie: mobilné telefóny – október 2014


organizácia WHO zverejnila revidovaný informačný leták 193

Organizácia WHO uvádza: „Za posledné dve desaťročia sa uskutočnil veľký počet štúdií, ktorými sa malo zistiť, či mobilné telefóny predstavujú potenciálne riziko pre zdravie. Dodnes sa však nedokázalo, že by mobilné telefóny mohli nežiaduco vplývať na zdravie.“

Pokiaľ ide o krátkodobé vplyvy: „Výskum dodnes nepriniesol žiadne významné dôkazy zdraviu škodlivých vplyvov vystavenia rádiofrekvenčným poliam, pokiaľ sú pod úrovňami, ktoré spôsobujú ohrievanie tkaniva.“

Pokiaľ ide o elektromagnetickú hypersenzitivitu (EHS): „V rámci výskumu sa nepodarilo získať údaje, ktoré by dokazovali príčinnú súvislosť medzi elektromagnetickými poľami a príznakmi uvedenými používateľom, ani elektromagnetickou hypersenzitivitou.“

Pokiaľ ide o dlhodobé vplyvy, najmä o mozgové nádory: „Aj keď údaje zo štúdie INTERPHONE neumožňujú dokázať existenciu zvýšeného rizika mozgových nádorov, nárast používania mobilných telefónov a absencia údajov o ich používaní počas obdobia dlhšieho, ako je pätnásť rokov, sú dôvodom na uskutočnenie nových štúdií o používaní mobilných telefónov a rizikách vzniku rakoviny mozgu. Najmä s ohľadom na nedávnu obľúbenosť mobilných telefónov medzi mladými, ktorej dôsledkom je potenciálne dlhšie vystavenie v priebehu života, WHO nabáda k novým výskumom v rámci tejto vekovej skupiny. V súčasnosti preto prebiehajú viaceré štúdie zamerané na potenciálne vplyvy na zdravie detí a adolescentov.“