Wstępna opinia SCENIHR i zaproszenie do zgłaszania (przez zainteresowane strony) uwag na temat pól elektromagnetycznych – Iuty 2014


Komitet Naukowy ds. Pojawiających się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla Zdrowia (SCENIHR) opublikował wstępną opinię na temat potencjalnych zagrożeń wynikających z ekspozycji na działanie pól elektromagnetycznych.

Dokument aktualizuje opinię z 2009 r. i w świetle nowych danych naukowych potwierdza jego zasadnicze punkty.
Według najnowszych grupowych badań, zagrożenie nowotworami mózgu wywołane używaniem telefonów komórkowych wydaje się mniejsze niż myślano.
Opinia potwierdza brak związku pomiędzy objawami przypisywanymi elektro-nadwrażliwości a ekspozycją na fale radiowe.

SCENIHR oczekuje obecnie na wnioski społeczności naukowej i zainteresowanych stron dotyczące oceny ewentualnych zagrożeń związanych z narażeniem na ekspozycje na pola elektromagnetyczne.
Wszystkie szczegóły na temat publicznej konsultacji, która będzie miała miejsce 27 marca 2014 r. w Atenach jak i zaproszenie do składania (do 16 kwietnia 2014 r.) pisemnych wniosków na temat wstępnej opinii są dostępne na stronie internetowej komitetów naukowych DG Sanco Komisji Europejskiej.