„Prawda czy fałsz”


„Dokument pochodzący ze Szwajcarskiego Związku Telekomunikacyjnego ASUT”

Fałszywa Informacja

 

Sprawdzenie faktów

 

„Za rozprzestrzenianie się COVID-19 odpowiedzialna jest technologia 5G”.

Nie ma żadnego związku między technologią 5G a wirusem powodującym COVID-19. Koronawirus przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową – podczas kaszlu, kichania lub wydychania powietrza. 5G to nowa generacja technologii sieci komórkowej, wykorzystującej niejonizujące fale radiowe. Nie ma dowodów na to, że technologia 5G ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Pierwsze ognisko epidemii koronawirusa w chińskim mieście Wuhan nie ma związku z technologią 5G – uważa się, że jego źródłem był targ z owocami morza.

Źródło (En):

„Drzewa są wycinane, ponieważ blokują sygnały 5G, a dodatkowo potrzebna jest przestrzeń na nowe anteny nadawcze”.

Drzewa, budynki, pojazdy, a nawet opady atmosferyczne mogą oddziaływać na rozprzestrzenianie się sygnałów 5G. Jednakże brane jest to pod uwagę podczas planowania instalacji telefonicznych. Jest więc informacją nieprawdziwą, że drzewa są wycinane z powodu technologii 5G.

Źródło (En): https://fullfact.org/online/trees-not-chopped-down-for-5g/

„Przebywanie w wiązce promieniowania anteny 5G może prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia. Dzieci stanowią szczególną grupę docelową, ponieważ ich cienkie jeszcze kości czaszki pozwalają na głębszą penetrację promieniowania, niż w przypadku osób dorosłych”.

 

Na podstawie obecnego stanu wiedzy naukowej i po 30 latach badań brak jest dowodów na szkodliwy wpływ anten na zdrowie, jeżeli nie są przekraczane wartości dopuszczalne.

Źródło (En): FOEN

„Technologia 5G wpływa na przepływ krwi w mózgu i jakość nasienia, zaburza informacje genetyczne i powoduje śmierć lub stres oksydacyjny komórek”.

 

Jedynym dowiedzionym szkodliwym skutkiem promieniowania urządzeń telefonii komórkowej jest nadmierne nagrzewanie tkanek żywych. Dopuszczalne wartości promieniowania elektromagnetycznego telefonii komórkowej zapobiegają powstawaniu takich skutków termicznych, szczególnie u wrażliwych grup populacji.

Źródło (En): FOEN

 „Śmierć setek ptaków podczas testów technologii 5G w Holandii z powodu wysokiej częstotliwości promieniowania 5G”.

 

Żaden test 5G nie był przeprowadzany w Hadze w rozpatrywanym okresie.
W okresie od października do listopada 2018 roku faktycznie nastąpił zgon setek szpaków w parku Huygenspark w Hadze.
Przyczyna śmierci – ptaki zjadły nie tylko jadalne jagody cisa, ale również jego trujące igły.

Źródło (En) : Huygenspark: ban on dogs lifted

 „Technologia 5G jest rakotwórcza”

 

Sieć 5G, która będzie używana w nadchodzących latach niewiele różni się w swojej technologii, a więc i w wywoływanych skutkach biologicznych, od technologii 4G (LTE).
Według wszelkich informacji, jakimi dysponuje obecnie nauka, nie można ustanowić związku pomiędzy promieniowaniem telefonii komórkowej a ewentualnymi problemami zdrowotnymi.

Dostępne dane na temat raka są niejednokrotnie niepewne.
Dlatego Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) przez ostrożność sklasyfikowała promieniowanie telefonii komórkowej jako „być może rakotwórcze”, tak samo jak kawę i dym asfaltowy (a nie jako „rakotwórcze” lub „prawdopodobnie rakotwórcze”, które są dwoma wyższymi stopniami w klasyfikacji zagrożeń).

90% promieniowania, na które narażone są osoby pochodzi z telefonu komórkowego.

Źródło (En): Is UK 5G Mobile Dangerous to Human Health? A Fact Check

„Technologia 5G zabija pszczoły”.

 

Jean-Daniel Charrière, pracownik naukowy, Agroscope, Centrum kompetencji Konfederacji ds. badań rolniczych: „Żadne z prowadzonych do tej pory badań na ten temat nie wykazało, że zanieczyszczenie elektromagnetyczne stwarza problemy u pszczół”.

 „Apele publiczne, takie jak 5gspaceappeal.org, utrzymują, iż 5G jest technologią zupełnie nową i o wiele bardziej szkodliwą niż 4G. Osoby szczególnie wrażliwe na działanie fal elektromagnetycznych będą, według tych apeli, o wiele bardziej nimi dotknięte”.

 

Niepokoje wyrażane w apelach, petycjach itp. dotyczą fal milimetrowych i zakresu częstotliwości od 26 GHz do 300 GHz. Jeśli chodzi o przydzielanie koncesji w Europie, to częstotliwości te nie są w ogóle obecne, a tym samym nie są aktualnie dostępne dla technologii mobilnej 5G.

Częstotliwości 5G przydzielane na razie w Europie posiadają własności bardzo podobne do częstotliwości technologii mobilnych używanych obecnie i od 30 ostatnich lat i mieszczą się one w zakresie częstotliwości od 700 Mhz do 3,8 GHz. Niektóre nowo przydzielane częstotliwości były używane wcześniej do transmisji radiowych i telewizyjnych. Dlatego też nie są spodziewane żadne znaczące zmiany, jeśli chodzi o ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne.

Istnieje wiele opracowań naukowych na temat nadwrażliwości elektromagnetycznej. Przeprowadzone w laboratorium badania metodą podwójnie ślepej próby nie wykazały, że promieniowanie technologii mobilnej ma wpływ na dobre samopoczucie.

Źródła (En):

 „Technologia 5G jest niepotrzebna. 4G w zupełności wystarczy”.

 

Technologia 5G pozwoli na rozwiązanie problemów pojemności aktualnych sieci telefonii komórkowej 4G. Ponadto 5G ma zasadnicze znaczenie dla cyfryzacji i innowacji w Europie.

Oprócz wydajnej komunikacji mobilnej technologia 5G umożliwi używanie wielu nowych aplikacji, takich jak internet rzeczy (IoT), aplikacje medyczne (eHealth), aplikacje do przetwarzania obrazu (Virtual Reality, Augmented Reality) lub inteligentnego zarządzania ruchem.

Źródła (En): ComCom 9 list. 2017 i 8 lut. 2019

 „Technologia 5G zużywa dużo energii i szkodzi klimatowi”.

 

Technologia 5G jest bardziej wydajna od wszystkich poprzednich technologii. Do transferu takiej samej ilości danych technologia 5G wymaga mniej energii niż, na przykład, 4G.

Technologia 5G umożliwia również szybszą transmisję dedykowaną czujnikom i sterownikom, a w konsekwencji lepszą komunikację pomiędzy podłączonymi przedmiotami oraz lepsze zarządzanie wydatkiem mocy podczas tych połączeń.
Technologia 5G będzie mogła w ten sposób przyczyniać się do osiągania celów środowiskowych i klimatycznych.

Źródła (En):