stanowisko Orange


W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne oraz wykorzystujące nowe technologie Orange wprowadził politykę opartą na pięciu zasadach:

W odpowiedzi na pytania dotyczące potencjalnego szkodliwego wpływu fal radiowych emitowanych przez urządzenia telekomunikacyjne oraz wykorzystujące nowe technologie Orange wprowadził politykę opartą na pięciu zasadach:

  • przejrzysta komunikacja z interesariuszami w odniesieniu do fal radiowych oraz technologii telekomunikacyjnych poprzez odpowiednie kanały informacyjne oraz dialog;
  • wkład w badania dotyczące dozymetrii (mierzenia ekspozycji na fale radiowe);
  • zapewnienie zgodności z przepisami lokalnymi oraz międzynarodowymi zaleceniami Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP} w zakresie wartości limitów ekspozycji;
  • wspieranie sposobów korzystania z telefonów komórkowych rekomendowanych przez władze publiczne oraz odpowiednie organy zajmujące się ochroną ludzi przed polami elektromagnetycznymi;
  • wdrożenie w obrębie Grupy polityki dotyczącej fal radiowych w miejscu pracy.

 

Wdrożenie tej polityki opiera się o sieć korespondentów w zakresie fal radiowych w obrębie Grupy i spółkach zależnych.