stanovisko spoločnosti Orange


Vzhľadom na otázky o možnom vplyve vysielania rádiového vlnenia prostredníctvom mobilného telefónu a nových komunikačných technológií Orange uplatňuje stratégiu postavenú na piatich dôležitých princípoch:
  • transparentne komunikovať s jednotlivými zúčastnenými stranami o rádiovom vlnení a komunikačných technológiách pomocou informačných nástrojov a primeraného dialógu,
  • prispieť k výskumnej snahe v oblasti bezdrôtovej komunikácie,
  • zabezpečiť svoje rešpektovanie miestnych predpisov (ak existujú) a medzinárodných odporúčaní ICNIRP súvisiacich s maximálnymi povolenými hodnotami vystavenia vlneniu,
  • propagovať spôsoby správneho používania mobilu stanovené orgánmi verejnej správy a príslušnými orgánmi v súvislosti s vystavením rádiovému vlneniu,
  • uplatňovať politiku skupiny Groupe týkajúcu sa rádiového vlnenia v práci.

Šírenie tejto politiky sa vzťahuje na príslušné rádiové siete skupiny Groupe a jej pobočiek.