Francja – przegłosowano projekt „ustawy Abeille” – styczeń 2015


Projekt ustawy „dotyczącej umiaru, przejrzystości, odpowiedniego informowania oraz porozumienia w zakresie ekspozycji na fale elektromagnetyczne” wniesiony przez posłankę Laurence Abeille oraz jej współpracowników został ostatecznie przegłosowany w drugim czytaniu we francuskim Zgromadzeniu Narodowym. Posłowie zatwierdzili tekst ustawy przegłosowany przez senat w czerwcu ubiegłego roku.

Ustawa wprowadza wiele przepisów. Przede wszystkim wprowadza pojęcie „umiaru” w zakresie ekspozycji na działanie fal elektromagnetycznych emitowanych przez telefony komórkowe, anteny i routery Wi-Fi. Punkty nietypowe, czyli miejsca, w których poziom ekspozycji znacznie przekracza ogólnokrajowe wytyczne, powinny zostać objęte działaniem mającym na celu zmniejszenie tego poziomu. Takie działania nie powinny jednak doprowadzić do obniżenia jakości usług telekomunikacyjnych.

Wprowadzono wytyczne dotyczące obowiązku informowania społeczności lokalnych oraz prowadzenia z nimi dialogu. W tym celu w Agencji ANFR (fr. Agence nationale des fréquences) ustanowiono narodowy komitet dialogu ds. ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Ustawa ustanawia również m.in. zakaz prowadzenia kampanii reklamowych mających na celu popularyzację telefonów komórkowych wśród dzieci poniżej czternastego roku życia oraz promuje kampanie informacyjne skierowane do użytkowników telefonów i zakazuje reklam przedstawiających osoby korzystające z aparatów bez zestawu słuchawkowego.

Jeśli chodzi o sieć Wi-Fi, ustawa zakazuje montażu routerów sieci bezprzewodowej w przedszkolach. W szkołach podstawowych w czasie zajęć pedagogicznych routery Wi-Fi powinny być natomiast wyłączone zawsze wtedy, kiedy uczniowie nie korzystają z dostępu do sieci. Montaż każdego nowego urządzenia powinien zostać najpierw skonsultowany z radą szkoły.

Jeśli chodzi o EHS, rząd powinien przedstawić parlamentowi raport zawierający opis konkretnych działań skierowanych do osób borykających się z nadwrażliwością elektromagnetyczną.

Oto opinia francuskiego związku firm telekomunikacyjnych (FFTélécoms): „Tekst ustawy pomija zalecenia dotyczące zdrowia uznawane na całym świecie i skupia się zbyt mocno na potencjalnym zagrożeniu, jakie miałyby stanowić fale elektromagnetyczne. Może też rozwinąć wśród obywateli niepotrzebny niepokój i strach, niwecząc starania agencji zapewniających bezpieczeństwo oraz naukowców. (…) Podsumowując, ustawa ta nie ma uzasadnienia naukowego i stwarza trudności w rozwoju we Francji sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu (…)”.

O sprawie jest już głośno w mediach, które w swoich komentarzach odnoszą się głównie do faktów. Niektóre środki przekazu w programach wieczornych przedstawiają wątpliwości FFTélécoms,  jednocześnie popierając wprowadzenie ustawy.

(źródło: http://www.fftelecoms.org)