čo je vlnenie?


Skôr než sa pozrieme na rádiové vlnenie a jeho použitie pri našej práci operátora, musíme sa oboznámiť so samotným pojmom vlnenie: s prírodným fyzikálnym javom, s ktorým sa stretávame všade a v rôznych formách.

čo je vlnenie?
Pojmom vlnenie sa vo fyzike označuje jav prenosu energie bez premiestnenia látky.
Ide o zmenu alebo vzruch, ktoré sa premiestňujú prostredím, pričom prostredie ostáva pri prechode v pôvodnom stave.
Tento mechanizmus pokrýva širokú škálu situácií – od vĺn na vodnej hladine po svetlo, ktoré je tiež formou vlnenia.

Prenos energie bez prenosu látky je bežným fyzikálnym javom. Predstavte si jazero za pekného bezveterného počasia.
Hladina je dokonale rovná. Teraz si predstavte, že doň vhodíme kamienok. Uvidíme, ako sa v bode kontaktu začnú tvoriť vlnky, ktoré sa od neho budú vzďaľovať v sústredných kruhoch.
Jazero však čoskoro bude znova rovné a pokojné.

o premene energie na osciláciu
Čo sa stalo? Kamienok vytvoril vzruch a voda absorbovala časť energie kamienka, ktorá sa rozšírila navôkol.
Vo vode sa pohyb šíri zhora nadol – každá vlnka vytvorí ďalšiu vlnku. Časť energie teda prenesie na susednú vlnku.

Keď sa energia z kamienka prenesie z jednej vlny na druhú, vodná hladina sa vráti do pôvodného stavu. Výška, vzdialenosť a trvanie vlnenia záležia od energie prenesenej na začiatku, inými slovami, od hmotnosti kamienka a sily, s akou bol hodený.

Oscilácie (alebo zvlnenia) vodnej hladiny sú najjednoduchším a najbezprostrednejším spôsobom, ako „uvidieť“ vlnenie. Existuje však veľa ďalších foriem vlnenia, ktoré vznikajú rovnakým spôsobom, pričom ich voľným okom nevidíme.

základné vlastnosti
Všetkým vlnám možno pripísať tri vlastnosti:

  • amplitúdu, ktorá sa zhoduje s výškou oscilácií;
  • dĺžku vlny, teda vzdialenosť medzi dvomi osciláciami;
  • frekvenciu, ktorá sa premietne do počtu oscilácií za sekundu (vyjadruje sa v hertzoch a je nepriamo úmerná dĺžke vlny).

Tieto vlastnosti nám umožňujú vlny rozlíšiť a pripísať im rôzne použitie.