Vaše otázky o rádiovom vlnení v každodennom živote


Sme každodenne vystavení viacerým zdrojom elektromagnetického vlnenia?
V prírode existujú viaceré zdroje elektromagnetického vlnenia, ktorým sme vystavení neustále, počnúc statickými poľami (napríklad magnetické pole zeme), až po slnečné svetlo, ktoré prechádza rádiovými frekvenciami. Niektoré z týchto zdrojov sú prírodné, iné pochádzajú zo zariadení vyrobených človekom: z televízorov, rádií, mobilných telefónov, diaľkových ovládačov, mikrovlnných rúr, obrazoviek počítačov, neónových trubíc…
Týmto rôznorodým zdrojom sme vystavení každý deň. Individuálne úrovne žiarenia z jednotlivých zdrojov sú však extrémne malé. Keďže výkon vysielania rapídne klesá so zväčšujúcou sa vzdialenosťou, za bežných podmienok používania sú celkové hodnoty vystavenia napriek hromadeniu zdrojov výrazne pod hodnotami limitov, ktoré stanovila komisia ICNIRP (Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizačným žiarením) a ktoré sú považované za limity rešpektujúce ľudské zdravie.

Kde nájdeme ďalšie informácie o elektromagnetických poliach?
Webové stránky organizácie WHO, Európskej únie a niektorých zdravotníckych úradov pravidelne uvádzajú aktuálne informácie o otázkach súvisiacich s elektromagnetickým vlnením. Odpovede nájdete v našej rubrike Rádiové vlnenie a zdravie a na týchto weboch:

Čo je WiFi?
WiFi (wireless fidelity) je rádiová telekomunikačná technológia umožňujúca vytváranie lokálnych širokopásmových bezdrôtových sietí (od 6 do 25 Mb/s). V interiéri má sieť WiFi dosah 20 až 50 metrov a v exteriéri 100 metrov. Počítače, tlačiarne, telefóny, herné konzoly atď., ktoré majú funkciu WiFi, sú vybavené vysielačom/prijímačom rádiového vlnenia s veľmi nízkym výkonom, ktorý je v súčasnosti nižší ako 0,1 wattu. WiFi sa používa najmä na prístup k širokopásmovému internetu. Zariadenia s funkciou WiFi sú teda bezdrôtovo pripojené k routeru alebo k terminálu na verejných miestach: stanica, reštaurácia, park, letisko…
Technológia WiFi v súčasnosti funguje v rámci viacerých štandardov a frekvenčných pásem. Pre WiFi sú povolené 2 frekvenčné pásma 2,4 GHz a 5 GHz a najčastejšie používané štandardy poskytujú rýchlosť od 11 do 54 Mbit/s.
Najrozšírenejším je frekvenčné pásmo 2,4 GHz a nastáva rozmach pásma 5 GHz.
Najnovšia generácia routera distribuovaného spoločnosťou Orange (livebox play) používa obe frekvenčné šírky súčasne, čo umožňuje naplno využiť zariadenia, ktoré sú na to vybavené.

Vysiela zariadenie WiFi stále?
Nie. Zariadenie WiFi počas prijímania alebo odosielania obsahu pravidelne vysiela veľmi slabé signály s veľmi krátkym trvaním. Trvanie vysielania sa líši v závislosti od sťahovaného obsahu (iné je napríklad pri otváraní webovej stránky a pri vysielaní filmu).

Poskytujú zdravotnícke úrady pokyny na inštaláciu alebo používanie zariadení WiFi? Vzťahujú sa na tieto zariadenia špecifické povinnosti?
Z dôvodu slabého výkonu zariadení WiFi zdravotnícke úrady neurčujú žiadne špecifické pokyny.
Pokiaľ ide o predpisy, rozlišujeme dve kategórie zariadení WiFi:

  • zariadenia, ktorých používateľ je s nimi v priamom kontakte alebo v ich tesnej blízkosti, napríklad počítače, telefóny, herné konzoly atď., ktoré musia mať hodnotu SAR nižšiu než 2 W/kg;
  • prístupové body, napríklad domáce routery a verejné terminály, ktoré sú spravidla od ľudí ďalej a majú maximálnu hranicu vystavenia na úrovni 61 V/m. Túto hranicu, ako aj hranice pre všetky rádiové vysielače (rádio, televízor, mobilný telefón…) odporúča komisia ICNIRP aj Európska únia.

Je vystavenie v prípade bezdrôtových telefónov DECT rovnaké ako pri mobilných telefónoch?
DECT je najbežnejším typom bezdrôtového telefónu používaného v našich domácnostiach. Používa frekvenčné pásmo od 1 880 MHz do 1 900 MHz. Môže mať dosah až 300 m.
Priemerný výkon pri vysielaní zo slúchadla je 10 mW, čo je približne päťnásobne menej, ako zaznamenávame pri mobiloch, ktoré fungujú v sieti 2G.
V rámci vedeckých štúdií bola nameraná hodnota SAR slúchadiel telefónov DECT od 0,1 do 0,01 W/kg, čo je zhruba dvadsaťnásobne menej, ako stanovujú odporúčané limity komisie ICNIRP, teda menej než 2 W/kg.