základné pojmy


základné pojmy

2G
2G je druhá generácia mobilnej telefonickej technológie, ktorá sa používala v prvých digitálnych mobilných systémoch. Hlavnými štandardmi 2G sú GSM, IS-95 používaný hlavne na americkom kontinente a PDC používaný výhradne v Japonsku.

3G
Pojem 3G označuje tretiu generáciu mobilných telefonických štandardov zastúpenú najmä štandardmi UMTS a CDMA2000. Tvoria ju mobilné digitálne hlasové a údajové systémy, o ktoré sa opierajú vysokorýchlostné dátové služby. Vďaka tejto technológii sú omnoho výkonnejšie a rýchlejšie ako v prípade predchádzajúcej generácie.

4G
Štvrtá generácia štandardov mobilných telefónov symbolizuje príchod širokopásmového mobilného pripojenia s oveľa väčšou rýchlosťou ako poskytovala technológia 3G. Aktuálnym štandardom 4G je Long Term Evolution (LTE) a LTE-Advanced.

amplitúda
Amplitúda vyjadruje šírku vlnovej oscilácie, teda jej maximálnu (a minimálnu) možnú hodnotu.

anténa
Rádiová anténa je zariadenie, pomocou ktorého je možné vysielať a zachytávať elektromagnetické vlnenie.

bluetooth
Rádiová technológia s krátkym dosahom umožňujúca vzájomné bezdrôtové prepojenie viacerých typov zariadení.

bunka
Označuje oblasť, ktorú geograficky pokrýva základná stanica. Bunky môžu mať od niekoľkých desiatok metrov do niekoľkých desiatok kilometrov.

elektromagnetické pole
Elektromagnetické polia vznikajú prirodzene alebo umelo pri pohybe elektrického náboja. Sú výsledkom kombinácie dvoch vĺn, magnetickej a elektrickej, ktoré sa šíria rýchlosťou svetla. Elektromagnetické vlny sa používajú najmä na vysielanie a prijímanie signálov z mobilných telefónov a príslušných základných staníc.

pokrytie
Územie, na ktorom je k dispozícii konkrétna mobilná sieť.

SAR
Ukazovateľ špecifickej miery absorpcie (SAR) číselne vyjadruje úroveň celkového alebo lokálneho vystavenia ľudského tela rádiovému vlneniu. V prípade mobilného telefónu číselne vyjadruje maximálnu úroveň vystavenia pri kontakte aparátu s uchom a maximálnom výkone. Vyjadrujeme ho vo wattoch na kilogram.

rozmiestňovanie
Činnosť umožňujúca rozšírenie mobilnej siete.

dozimetria
Zisťovanie úrovne vystavenia rádiovému vlneniu pomocou výpočtov alebo merania.

epidemiológia
Študuje frekvenciu výskytu, geografický výskyt a podmienky vzniku chorôb.

vystavenie
Tento pojem sa používa na vyjadrenie celkového množstva energie elektromagnetického poľa prijímanej na konkrétnom mieste. Pozri aj pojem SAR.

femtobunka
Femtobunka je prístupový bod mobilného telefónu so slabou výkonnosťou určený na poskytnutie limitovaného rádiového pokrytia, ktorý sa často používa v domácnostiach alebo vo firmách.

frekvencia
Počet identických oscilácií alebo vibrácií periodicky sa opakujúceho javu za určitú časovú jednotku. Jednotkou frekvencie je hertz.

GSM
Vo svete najznámejší a najrozšírenejší štandard druhej generácie systémov mobilnej komunikácie (2G). GSM je skratkou pre Global System for Mobile Communications.

odovzdanie hovoru (handover)
Prenos informácií (komunikácia, lokalizácia…) mobilu z jednej bunky do druhej.

hertz
Jednotka SI frekvencie, ktorá vyjadruje cykly za sekundu. Jej značka je Hz.

vlnová dĺžka
Vlnovou dĺžkou sa vyjadruje vzdialenosť, ktorú prejde vlna za časový úsek oddeľujúci dva po sebe nasledujúce vrcholy.

LTE
LTE alebo Long Term Evolution je štandard štvrtej generácie (4G) stanovený v rámci projektovej spolupráce 3rd Generation Partnership Project (3GPP).

rádiové vlnenie
Rádiové vlnenie je elektromagnetické vlnenie, ktoré má podľa dohody frekvenciu od 9 kHz do 300 GHz.

WHO
Svetová zdravotnícka organizácia je inštitúciou Organizácie spojených národov (OSN), ktorá sa špecializuje na problematiku verejného zdravia.

rádiofrekvencie
Pozri rádiové vlny.

ionizujúce žiarenie
Ionizujúce žiarenie je vlnenie s dostatočnou energiou na to, aby dokázalo porušiť atómy alebo molekuly (ionizácia): ÚV žiarenie, röntgenové žiarenie, gama žiarenie.

neionizujúce žiarenie
Neionizujúce žiarenie neprenáša dostatok elektromagnetickej energie na to, aby spôsobilo jav ionizácie. Do tohto druhu žiarenia patria mikrovlny, rádiové vlny, infračervené vlny či viditeľné svetlo.

elektromagnetické spektrum
Označuje rozsah vlnových dĺžok elektromagnetických vĺn – od najdlhších po najkratšie. Najnižšia časť spektra pokrýva veľké vlnové dĺžky, teda neionizujúce žiarenie, zatiaľ čo najvyššia časť spektra pokrýva extrémne krátke vlnové dĺžky, ktoré sú ionizujúce (röntgenové žiarenie, gama žiarenie).

základná stanica
Rádiové vysielače a prijímače, ktoré za použitia antény vysielajú a prijímajú hlas a údaje z a do mobilných telefónov vo vyhradenej bunke.

medzibunkové odovzdávanie
Pozri odovzdanie hovoru (handover).

UMTS
UMTS alebo Universal Mobile Telecommunications System je jedným zo štandardov tretej generácie mobilných telefónov.

limit
Maximálna povolená úroveň vystavenia rádiovému vlneniu vyjadrená vo wattoch na kilogram.

Wi-Fi
Bezdrôtová technológia, ktorá umožňuje vzájomne prepojiť viaceré zariadenia cez internetový prístupový bod.