Stanovisko Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR) – február 2015


žiadna súvislosť medzi vystavením RF a zdravotnými problémami

„Výsledky aktuálnych vedeckých štúdií nedokázali žiaden zdraviu škodlivý vplyv, pokiaľ je vystavenie pod úrovňami stanovenými v platných normách“ uvádza sa v stanovisku Vedeckého výboru pre vznikajúce a novoidentifikované zdravotné riziká (SCENIHR) o potenciálnych vplyvoch vystavenia elektromagnetickým poliam na zdravie.

Ako uvádza výbor SCENIHR, epidemiologické štúdie o vystavení rádiofrekvenčným elektromagnetickým poliam vo všeobecnosti nenaznačujú zvýšené riziko mozgových nádorov. Epidemiologické štúdie okrem toho neodhalili ani zvýšené riziko iných druhov rakoviny hlavy ani krku. 

Predošlé štúdie naznačovali súvislosť medzi elektromagnetickými poľami a zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby. Podľa výboru SCENIHR sa však „v nových štúdiách na túto tému takáto súvislosť nepotvrdila.

V súvislosti s elektromagnetickou hypersenzitivitou (EHS) výbor SCENIHR napokon uviedol, že výskumy pravidelne dokazujú, že neexistuje príčinná súvislosť medzi príznakmi, ktoré uvádzajú pacienti, a vystavením elektromagnetickým poliam.

Publikované stanovisko je aktualizáciou predošlých stanovísk výboru SCENIHR z 19. januára a zo 6. júla 2009 o elektromagnetických poliach a prihliada na najnovšie vedecké práce, teda na 700 štúdií, ktoré boli zverejnené od roku 2008.