Vaše otázky o mobiloch


Môže používanie mobilného telefónu ohroziť zdravie?
Za dvadsať rokov bolo mobilným telefónom venovaných viac než tisíc vedeckých štúdií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a expertné zdravotnícke skupiny všetky tieto vedecké štúdie analyzovali. V máji 2011 klasifikovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) rádiofrekvenčné elektromagnetické polia ako „potenciálne karcinogénne pre človeka“. V júni 2011 organizácia WHO s prihliadnutím na klasifikáciu agentúry CIRC vo svojom informačnom letáku 193 Elektromagnetické polia a verejné zdravie: mobilné telefóny skonštatovala: „Dodnes sa nedokázalo, že by mobilné telefóny mohli nežiaduco vplývať na zdravie.“ Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky mobilné telefóny a bezdrôtové technológie, či už ide o GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), DECT, alebo WiFi. Kým nemáme výsledky ďalších prebiehajúcich štúdií, WHO a expertné zdravotnícke skupiny k tomuto konštatovaniu pridávajú jednoduché odporúčania určené na zmiernenie vystavenia rádiovým vlnám, napríklad telefonovanie pomocou súpravy handsfree alebo v oblastiach s kvalitným signálom.

Pokiaľ neexistujú „zdraviu škodlivé vplyvy“, prečo sa pokračuje vo výskumoch?
WHO a expertné skupiny odporúčajú pokračovanie výskumov zameraných na mobilné telefóny z troch príčin. V prvom rade preto, že podľa ich názoru terajší odstup pätnástich rokov nie je postačujúci. Ďalej preto, že niektoré štúdie evokujú zdravotné riziko. Vypracovalo ich však príliš málo ľudí a v metodike existuje možná predpojatosť, čo neumožňuje stanoviť konečný výsledok. Mechanizmy vplyvu elektromagnetického vlnenia na živé bytosti je nakoniec potrebné hlbšie preštudovať.

Ako zistím SAR svojho mobilného telefónu?
O hodnote špecifickej miery absorpcie (SAR) vás musia informovať výrobcovia zariadení a nesmie byť vyššia než 2 W/kg. Tento údaj si môžete pozrieť v písomných informáciách pre používateľov, na weboch výrobcov a na portáli, ktorý na tento účel vytvorilo združenie výrobcov mobilných telefónov.

Ako môžeme znížiť úroveň svojho vystavenia vlneniu pri používaní mobilného telefónu? 
Existujú viaceré spôsoby, napríklad používanie mobilného telefónu v oblastiach s kvalitným signálom alebo používanie súpravy handsfree (či už s káblom, alebo s funkciou Bluetooth).

Do akej miery znižujú súpravy handsfree naše vystavenie?
Štúdiami sa dokázalo, že priemerná reálna hodnota SAR v prípade súpravy handsfree je desaťkrát nižšia ako pri používaní telefónu bez tejto súpravy. 
V prípade slúchadla s funkciou Bluetooth je dokonca stonásobne nižšia.

Vzťahujú sa na nás pri telefonovaní špecifické odporúčania, ak nosíme elektronickú zdravotnícku pomôcku (napríklad kardiostimulátor alebo iný stimulátor)?
Zdravotnícke úrady odporúčajú, aby bol mobilný telefón aspoň 15 cm od zdravotníckej pomôcky. Takisto sa odporúča, aby ste si vopred prečítali informácie pre používateľov danej zdravotníckej pomôcky a poradili sa so svojím lekárom.

Môže používanie mobilného telefónu predstavovať riziko pre tehotnú ženu?
Limity vystavenia verejnosti v súvislosti s bezdrôtovými zariadeniami stanovila Medzinárodná komisia na ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP), teda orgán uznaný Svetovou zdravotníckou organizáciou zložený z vedcov a lekárov. V niekoľkých existujúcich publikáciách uviedli nepriaznivé vplyvy (napríklad zvýšenie telesnej teploty o viac než jeden stupeň Celzia). Pri stanovovaní hraničných povolených hodnôt vystavenia bola hranica, počnúc ktorou sa objavujú prvé prejavy, vydelená 50 – bezpečnostné opatrenie berie do úvahy potenciálnu mimoriadnu citlivosť populácie. Na ochranu nenarodeného dieťaťa však niektoré národné zdravotnícke organizácie odporúčajú, aby mobil nebol v blízkosti brucha.

Sú deti na rádiové vlnenie citlivejšie?
V súčasnosti nič nepoukazuje na to, že by deti boli na elektromagnetické polia vysielané z telefónov citlivejšie. Napriek tomu však prebiehajú experimentálne práce, najmä modelovanie vystavenia. Malo by sa pomocou nich overiť, či sa táto oblasť dotýka detí iným spôsobom. Kým nemáme výsledky týchto prác, niektoré zdravotnícke úrady odporúčajú, aby deti a adolescenti používali mobilné telefóny striedmo.

Vzťahujú sa na používanie mobilných telefónov pri vykonávaní práce špecifické odporúčania?
Nie. Telefóny, ktoré používajú profesionáli, sú rovnaké ako tie, ktoré sú určené pre širokú verejnosť, a majú SAR nižšie než 2 W/kg. Odporúčania pre používateľov sú teda rovnaké ako pre širokú verejnosť.

Ohrozujú prístupové body (WiFi routery, verejné WiFi terminály, femtobunky…) zdravie?
Tieto zariadenia na zlepšenie každodenného používania mobilných terminálov majú veľmi slabý výkon, rádovo niekoľkých desiatok miliwattov (mW). Ako naznačuje informačný leták 304 organizácie WHO uverejnený v máji 2006: „Neexistuje žiaden vedecký dôkaz, ktorý by potvrdzoval potenciálne zdraviu škodlivé vplyvy základných staníc a bezdrôtových sietí.“
Blízkosť femtobunky nám zaručuje skvelý príjem mobilného signálu v interiéri (vnútri obydlia). Výkon mobilného telefónu tak môže dokonale zohrať svoju úlohu. Mobil v takom prípade totiž funguje pri výkone, ktorý je oveľa nižší ako maximálny. Zmenšuje sa teda aj vystavenie vlneniu z mobilu.

Existujú odporúčania pre používanie iných zariadení, ako sú mobilné telefóny, napríklad pre kľúče 3G, dominá atď.?
Pre zariadenia, ktoré možno použiť v blízkosti tela, platia rovnaké odporúčania na použitie a bezpečnostné pokyny ako pre mobilné telefóny. V každom prípade je potrebné prečítať si informácie od výrobcu.