vlny v profesionálnom prostredí


Rádiové vlny používané v telekomunikáciách sú súčasťou pracovného prostredia: WIFI, DECT (bezdrôtové telefóny), Bluetooth, ako aj vysielače umiestnené na alebo v blízkosti závodov, sú hlavným zdrojom vystavenia zamestnancov vlnám. S cieľom lepšieho pripojenia vo vnútri budov môžete nainštalovať malé prídavné antény. Tieto rôzne použitia spĺňajú regulačný a zdravotný rámec v oblasti verejného a súkromného sektora a tak zaručujú, že takéto vystavenie je vo Francúzsku v súlade so Zákonníkom práce.

Technickí zamestnanci okrem telekomunikačných operátorov (pokrývači, opravári výťahov, umývači okien a pod.) sú považovaní za širokú verejnosť. Preto sa na nich vzťahujú všeobecné bezpečnostné normy.

Technickí zamestnanci-operátori a ich subdodávatelia, ktorí zasahujú do alebo v bezprostrednej blízkosti antén a sieťových zariadení, musia dodržiavať osobitné bezpečnostné pokyny. Tie sú v súlade so základnými požiadavkami týkajúcimi sa pracovníkov, ktorí sa riadia „odporúčaniami pre pracovníkov“ ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizujúcim žiarením, uznaná Svetovou zdravotníckou organizáciou). Títo zamestnanci majú k dispozícii prispôsobené informácie, školenia, pokyny a ochranné prostriedky.