Jún 2018 – Prezentácia ICNIRP na konferencii BEM 2018


počas konferencie BioEM2018, ktorá sa konala v Slovinsku dňa 26. júna 2018, predstavila Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizačným žiarením (ICNIRP) revidované smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré budú v najbližšej dobe predložené na verejnú diskusiu. Oficiálna konzultácia sa začne 10. júla a potrvá tri mesiace.

Aktuálne smernice ICNIRP (Medzinárodná komisia pre ochranu pred neionizačným žiarením) o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu (100 kHz – 300 GHz) boli zverejnené v roku 1998. Tieto smernice sú založené na odporúčaniach WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) a UIT (Medzinárodná telekomunikačná únia) a prijali ich medzinárodné inštitúcie a väčšina národných orgánov v Európe, vrátane Francúzska.

Vzhľadom na to, že od zverejnenia odporúčaní v roku 1998 sa v oblasti rádiofrekvenčného žiarenia uskutočnilo množstvo výskumov, komisia ICNIRP sa rozhodla svoje smernice aktualizovať, aby zahŕňali všetky nové výsledky výskumu.

Na konferencii BioEM2018, ktorá sa uskutočnila 26. júna 2018 v Slovinsku, komisia ICNIRP predstavila revidované smernice o expozícii rádiofrekvenčnému žiareniu, ktoré budú čoskoro k dispozícii na odbornú diskusiu. Proces pripomienkovania sa oficiálne začne 10. júla a potrvá tri mesiace.

Komisia ICNIRP preskúmala vedeckú literatúru s cieľom stanoviť prah účinkov rádiofrekvenčného žiarenia, o ktorých sa predpokladá, že by mohli byť škodlivé pre ľudí a sú vedecky odôvodnené. Komisia dospela k záveru, že „neexistuje žiaden dôkaz, že rádiofrekvenčné žiarenie spôsobuje ochorenia, ako je rakovina“ a že „neexistuje žiaden dôkaz, že rádiofrekvenčné žiarenie ovplyvňuje ľudské zdravie iným spôsobom než sú účinky spôsobované známymi interakčnými mechanizmami“.

Limity expozície rádiofrekvenčnému žiareniu navrhnuté ICNIRP budú podrobne vysvetlené v dokumente určenom pre odbornú diskusiu, avšak pokiaľ ide o mobilné telefóny, možno ich stručne zhrnúť nasledovne:

  • pokiaľ ide o antény, referenčné úrovne pre frekvencie medzi 400 MHz a 6 GHz zostávajú pri expozícii celého tela nezmenené, ale navrhovaný čas priemerovania sa predĺži zo súčasných šiestich minút na 30 minút
  • boli definované nové referenčné úrovne pre lokálnu expozíciu, ktoré sú zvlášť dôležité pri zariadeniach fungujúcich nad úrovňou 6 GHz
  • pre mobilné zariadenia (mobilné telefóny, tablety, internet vecí, atď.) používané v blízkej vzdialenosti od tela platí, že jednotka SAR (špecifická miera absorpcie) zostáva nezmenená