Prehľad najnovších stanovísk zdravotníckych úradov a expertných vedeckých skupín o rádiovom vlnení – september 2014


V rokoch 2008 až 2014 zverejnilo svoje stanovisko o rádiofrekvenčnom vlnení a zdraví 35 expertných skupín a zdravotníckych úradov.

Drvivá väčšina publikácií uvádza, že neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdzoval zvýšené biologické alebo zdravotné riziko pre človeka spôsobené vystavením rôznym komunikačným zariadeniam či základným staniciam.

Z dôvodu nedostatku dlhodobých štúdií o rakovine a neurologických ochoreniach sa takmer vo všetkých najnovších posudkoch odporúča prijatie preventívnych opatrení zameraných na zmenšenie vystavenia (zmenšenie počtu dlhých hovorov, používanie súpravy handsfree).

Rodičia dostali upozornenie, aby deti používali mobilný telefón len v nevyhnutných prípadoch.

Tieto opatrenia boli zavedené po tom, čo organizácia CIRC klasifikovala rádiové frekvencie ako možný karcinogén (2B).

V niektorých posudkoch bol spomenutý zvýšený počet nehôd pri šoférovaní, ale aj dôležitá úloha, ktorú mobilné telefóny zohrávajú pri riešení krízových situácií…

ďalšie informácie