Holandský zdravotnícky úrad (HCN) sa vyjadril k súboru najnovších štúdií na zvieratách, ktoré súvisia s rádiovým vlnením a rizikom vzniku rakoviny.


Expertný výbor HCN prišiel k záveru, že „na základe výsledkov štúdií na zvieratách, ktoré sú prezentované v tomto prehľade, je veľmi nepravdepodobné, že by trvalé a opakované vystavenie rádiovým elektromagnetickým poliam z dlhodobého hľadiska mohlo vyvolať alebo zhoršiť vplyvy spôsobujúce rakovinu.Výbor sa domnieva, že v tejto chvíli nie je potrebné navrhnúť ďalšie štúdie na zvieratách o rádiových frekvenciách a karcinogenéze. Veľká a dobre koncipovaná štúdia na zvieratách zameraná na karcinogenézu totiž v súčasnosti prebieha v Spojených štátoch. Pred navrhnutím nových štúdií je potrebné počkať na výsledky spomenutej štúdie. Očakávame ju v roku 2016.“

Do tretej štúdie výbor zahrnie výsledky z dvoch predošlých správ a preskúma v nej klasifikáciu elektromagnetických rádiofrekvenčných polí Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny.
Túto správu očakávame začiatkom budúceho roka.